Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd Dioddefwyr yn ymweld â De Cymru

Last Updated: 23/09/2019

Ddydd Iau 12 Medi 2019, gwnaeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, groesawu'r Fonesig Vera Baird, y Comisiynydd Dioddefwyr newydd, i Dde Cymru i weld y gwaith sy'n mynd rhagddo gyda phartneriaid i ddiogelu a chefnogi dioddefwyr a goroeswyr trais ledled ein cymunedau.

dFel rhan o'i hymweliad, aethpwyd â'r Comisiynydd Dioddefwyr i weld elusen Cymru Ddiogelach er mwyn dysgu am y prosiect Braenaru Merched, cyn mynd ymlaen i weld Merthyr Tudful Mwy Diogel er mwyn dysgu am waith lleol i fynd i'r afael â cham-drin domestig drwy'r prosiect i dramgwyddwyr DRIVE a rhaglen IRIS er mwyn gwella'r gallu i nodi achosion o gam-drin a hyrwyddo'r gwaith o ddarparu cymorth ac atgyfeirio drwy feddygfeydd meddygon teulu.

Cyn yr ymweliad, dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Mae'n bleser gennyf groesawu Vera Baird i Dde Cymru i edrych ar y gwaith rwyf wedi bod yn ei wneud gyda fy nhîm i ddiogelu a chefnogi dioddefwyr a goroeswyr trais yn ein hardal.

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i fynd i'r afael â bygythiadau megis troseddau cyllyll a gangiau llinellau cyffuriau, ond trais yn erbyn menywod a merched yw ein her barhaus fwyaf.  Rwyf wedi cadw fy addewid i flaenoriaethu hyn, gan weithio gyda'r Prif Gwnstabl a'n partneriaid i ddiogelu mwy na 1,000 o fenywod drwy ein rhaglen IRIS a herio tramgwyddwyr drwy'r rhaglen DRIVE yn Ne Cymru sy'n denu sylw cenedlaethol.

"Cyn bo hir byddwn yn lansio strategaeth bedair blynedd newydd i wneud hyd yn oed mwy i fynd i'r afael â'r pla hwn ar ein cymunedau, ond yn y cyfamser byddwn yn cael budd o ymweliad Vera.  Hi yw'r person delfrydol ar gyfer ei rôl newydd fel Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr, gan ei bod wedi gweithio i hyrwyddo hawliau dioddefwyr yn ei gyrfa yn y gorffennol – fel Cwnsler y Frenhines, Aelod Seneddol a Chyfreithiwr Cyffredinol, ac mae wedi bod yn gefnogwr brwd dros yr achos yn ystod y chwe blynedd diwethaf fel prif Gomisiynydd yr Heddlu yn y maes.

"A bydd y ddau ohonom yn gwrando ar sylwadau goroeswyr mewn digwyddiad gwych wedi'i drefnu gan Rachel Williams yng Nghasnewydd (sef cynhadledd Sefyll i Fyny yn Erbyn Trais Domestig), gan ddysgu o'r gorffennol er mwyn creu dyfodol gwell.”
Latest News

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Read More >