Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd yn ennill grant ar gyfer rhaglen sy'n lleihau achosion o drais domestig a cham-drin domestig drwy fynd i'r afael â chyflawnwyr ledled De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 18/11/2020

Mae menter sy'n torri tir newydd i fynd i'r afael â chyflawnwyr Trais Domestig a Cham-drin Domestig, dan arweiniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael, wedi ennill grant o £200,000 gan y Swyddfa Gartref er mwyn helpu i gyflwyno'r rhaglen ledled y saith awdurdod lleol yn ardal Heddlu De Cymru. 

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio'n benodol i gefnogi'r gwaith o ehangu rhaglen DRIVE yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg, yn dilyn ei llwyddiant yn ardaloedd Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Mae rhaglen DRIVE yn ddull gweithredu arloesol sy'n herio ymddygiad y sawl sy'n cyflawni trais domestig a cham-drin domestig risg uchel a niwed uchel. Dangoswyd ei bod yn lleihau trais, erledigaeth ac aildroseddu. Mae canlyniadau gwerthusiad annibynnol tair blynedd gan Brifysgol Bryste yn dangos bod rhaglen DRIVE wedi lleihau lefelau niwed yn sylweddol:

  • lleihad o 82% yn nifer yr achosion o gam-drin corfforol,
  • lleihad o 88% yn nifer yr achosion o gam-drin rhywiol,
  • lleihad o 75% yn nifer yr achosion o aflonyddu a stelcio,
  • lleihad o 82% o ran risg i ddioddefwyr.

Gan groesawu'r grant, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael:

Mae'r ffigurau ysgytwol hyn yn rhoi tystiolaeth wrthrychol am effeithiolrwydd rhaglen DRIVE wrth fynd i'r afael â'r math o drais a chamdriniaeth sydd wedi bod yn bla yn ein cymunedau ledled De Cymru ers gormod o amser. Pan wnaethom gytuno i gymryd rhan yn y rhaglen beilot gyntaf, gan ddechrau gyda Chwm Taf (Merthyr a Rhondda Cynon Taf), roeddwn yn credu y byddai'n helpu, ond mae'r canlyniadau wedi mynd y tu hwnt i'n gobeithion mwyaf optimistaidd.

“Pan ddaeth yr arian ar gyfer rhaglenni peilot Cwm Taf a Chaerdydd i ben saith mis yn ôl, doeddwn i ddim yn barod i roi'r gorau i'r gwaith. Cytunodd y Prif Gwnstabl, Matt Jukes, a mi y byddem yn cynnal y rhaglen ac yn ei datblygu ar gyfer y pedair ardal awdurdod lleol arall. Er gwaethaf effaith pandemig COVID-19, rydym yn y broses o gyflawni'r addewid hwnnw, a bydd arian y Swyddfa Gartref yn ein helpu i wneud hynny.

“Mae canfyddiadau sylweddol gwerthusiad annibynnol Prifysgol Bryste yn dangos bod DRIVE wedi lleihau lefelau niwed yn sylweddol drwy newid ymddygiad cyflawnwyr a diogelu dioddefwyr, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach.

“Mae hefyd o fudd ariannol amlwg i'r heddlu a'n partneriaid – yn enwedig y GIG – wrth i ni weithio gyda'n gilydd i dorri'r cylch niwed. Gan fod y buddion mor glir erbyn hyn, rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru ac asiantaethau partner yn helpu i dalu'r costau yn y dyfodol fel bod modd i ni i gyd barhau i elwa ar y rhaglen, yn hytrach na bod yr holl gostau yn dod o gyllideb yr heddlu. Rydym yn falch ein bod wedi arwain y gwaith o dreialu'r dull hwn pan nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai'n gweithio.    Mae'r gwerthusiad yn dangos y bu'n benderfyniad doeth – ac mae'r grant hwn yn ein helpu i gyflawni ledled De Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon, er gwaethaf yr heriau enfawr rydym wedi eu hwynebu.

“Mae ehangu rhaglen DRIVE yn enghraifft glir o ymrwymiad cadarn Heddlu De Cymru i ymyrryd ac atal yn gynnar ledled ein cymunedau, fel sydd eisoes yn amlwg yn ein gwaith ar arferion wedi'u llywio gan drawma a Phrofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod dros y blynyddoedd diwethaf.”

Ychwanegodd Paula Bills, Arweinydd Strategol Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Mae'r cyllid hwn yn hwb enfawr i'n helpu i fynd i'r afael â thrais a chamdriniaeth ledled cymunedau De Cymru, ac yn cydnabod pa mor benderfynol ydym i herio'r sawl sy'n cyflawni'r troseddau hyn a lleihau erledigaeth.

“Yn draddodiadol, mae'r ymateb i gam-drin domestig wedi canolbwyntio ar symud dioddefwyr o'u cartrefi i ddechrau bywyd newydd mewn cymuned newydd, gan darfu ar eu bywydau a'u tynnu oddi wrth eu rhwydweithiau cymorth o deulu a ffrindiau. Yn rhy aml, mae'r cyflawnwyr wedi cael parhau â'u bywyd, gan ailadrodd yr un ymddygiad gyda phartneriaid newydd, a chreu mwy o ddioddefwyr a niwed.

“Er ein bod yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i greu system cymorth helaeth i ddioddefwyr a'u plant, mae Heddlu De Cymru wedi defnyddio dull mwy cyfannol o fynd i'r afael â thrais a chamdriniaeth. Mae rhaglen DRIVE wedi bod yn hynod lwyddiannus yn hyn o beth, fel y dangosodd gwerthusiad Prifysgol Bryste, am ei bod yn darparu ymyrraeth effeithiol i gyflawnwyr sy'n lleihau patrymau ailadrodd a chyfresol o gam-drin, ac yn cynyddu diogelwch y dioddefwyr drwy weithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymorth arbenigol a sefydlwyd er budd dioddefwyr a phlant.”

Am fwy o wybodaeth am raglen DRIVE, ewch i:

http://driveproject.org.uk/

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y Gwerthusiad 3 Blynedd o raglen DRIVE gan Brifysgol Bryste yma:

http://driveproject.org.uk/about/research-evaluation/
Y newyddion diweddaraf

Brechiadau ar gyfer Swyddogion a Staff Rheng Flaen yr Heddlu: Datganiad ar y Cyd…

Mae Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eglurder ynglŷn â phryd y gall swyddogion a st…

Gweld mwy >

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr …

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â t…

Gweld mwy >

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >