Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad Arolygiaeth Heddlu a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ar blismona trais domestig yn ystod y pandemig

Wedi'i ddiweddaru: 23/06/2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad Arolygiaeth Heddlu a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ar blismona trais domestig yn ystod y pandemig.

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/news/news-feed/police-responded-proactively-to-domestic-abuse-during-pandemic/

Dywedodd Mr Michael:

"Er bod y 15 mis diwethaf wedi bod yn anodd iawn i bawb, rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gadw pobl De Cymru yn ddiogel, a chafwyd rhai datblygiadau cadarnhaol iawn yn sgil y trefniadau cydweithio agos, yn arbennig wrth fynd i'r afael â thrais a cham-drin domestig.

"Mae'n braf gweld bod Arolygiaeth Ei Mawrhydi wedi cydnabod rhai o'r datblygiadau yn Ne Cymru, megis rhaglen DRIVE, ac mae'r canfyddiadau, yn fy marn i, yn cadarnhau pwysigrwydd y gwaith a wnaed gennym i sicrhau bod ein gwasanaeth heddlu lleol cystal â phosibl yn ystod cyfnod mor heriol.

"Rwy'n falch bod yr Arolygiaeth wedi cydnabod bod gwaith atal wrth wraidd ein dull o gadw De Cymru'n ddiogel. Mae diogelu pobl agored i niwed yn flaenoriaeth, felly rwy'n falch iawn o weld y sylw a roddwyd i'n ffocws clir ar ddiogelu dioddefwyr a gweithio gyda throseddwyr.

"Mae'r cydweithrediad rhwng pob rhan o'r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru drwy gydol pandemig COVID-19 wedi creu cryn argraff, felly hoffwn ddiolch i'r cyhoedd, aelodau o'm tîm fy hun a'r Prif Gwnstabl, Jeremy Vaughan, a swyddogion a staff ym mhob rhan o Heddlu De Cymru. Gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni bellach ymateb i'r her o adfer ar ôl y pandemig, gan weithio'n galed ar yr un pryd i leihau ac atal troseddau yn ein cymunedau a delio â gofynion newydd a datblygol sy'n cael effaith ar blismona. Byddwn yn parhau i gyflawni ein huchelgais gyffredin o roi'r gwasanaeth heddlu gorau posibl i gymunedau De Cymru. Byddwn yn cyflawni'r nod hwnnw, ynghyd â'r nod o atal niwed, drwy weithio gyda'n partneriaid, gan gyflawni mwy gyda'n gilydd nag y gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain."

Mae rhaglen DRIVE yn Ne Cymru yn ddull gweithredu arloesol sy'n herio ymddygiad y sawl sy'n cyflawni trais domestig a cham-drin domestig risg uchel a niwed uchel. Dangoswyd ei bod yn lleihau trais, erledigaeth ac aildroseddu. Mae canlyniadau gwerthusiad annibynnol tair blynedd gan Brifysgol Bryste yn dangos bod rhaglen DRIVE wedi lleihau lefelau niwed yn sylweddol:

  • lleihad o 82% yn nifer yr achosion o gam-drin corfforol,
  • lleihad o 88% yn nifer yr achosion o gam-drin rhywiol,
  • lleihad o 75% yn nifer yr achosion o aflonyddu a stelcio,
  • lleihad o 82% o ran risg i ddioddefwyr.

"Mae'r ffigurau ysgytwol hyn yn rhoi tystiolaeth wrthrychol o effeithiolrwydd rhaglen DRIVE wrth fynd i'r afael â'r math o drais a chamdriniaeth sydd wedi bod yn bla yn ein cymunedau ledled De Cymru ers gormod o amser. Pan wnaethom gytuno i gymryd rhan yn y rhaglen beilot gyntaf, gan ddechrau gyda Chwm Taf (Merthyr a Rhondda Cynon Taf), roeddwn yn credu y byddai'n helpu, ond mae'r canlyniadau wedi mynd y tu hwnt i'n gobeithion mwyaf optimistaidd.

"Mae canfyddiadau sylweddol gwerthusiad annibynnol Prifysgol Bryste yn dangos bod DRIVE wedi lleihau lefelau niwed yn sylweddol drwy newid ymddygiad cyflawnwyr a diogelu dioddefwyr, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach.

"Mae hefyd o fudd ariannol amlwg i'r heddlu a'n partneriaid – yn enwedig y GIG – wrth i ni weithio gyda'n gilydd i dorri'r cylch niwed. Rydym yn falch ein bod wedi arwain y gwaith o dreialu'r dull hwn pan nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai'n gweithio. Mae'r gwerthusiad yn dangos y bu'n benderfyniad doeth.

"Mae ehangu rhaglen DRIVE yn enghraifft glir o ymrwymiad cadarn Heddlu De Cymru i ymyrryd ac atal yn gynnar ledled ein cymunedau, fel sydd eisoes yn amlwg yn ein gwaith ar arferion wedi'u llywio gan drawma a Phrofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod dros y blynyddoedd diwethaf."
Y newyddion diweddaraf

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae P…

Gweld mwy >

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benyw…

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. M…

Gweld mwy >

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >