Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogwr cyflog byw

Last Updated: 24/12/2019

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill Cyflog Byw gwirioneddol. 

Mae'r Cyflog Byw gwirioneddol yn uwch nag isafswm cyflog y llywodraeth, sef y Cyflog Byw Cenedlaethol. Cyfradd cyflog fesul awr a gyfrifir yn annibynnol ydyw, ac mae'n seiliedig ar gostau byw gwirioneddol. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn, a chaiff ei gyhoeddi gan y Living Wage Foundation fel rhan o Wythnos Cyflog Byw. Ar hyn o bryd, mae'n £9.00 yn y DU. Gall gweithwyr sy'n cael Cyflog Byw Gwirioneddol gael budd mewn sawl ffordd. Mae ymchwil yn dangos bod gan y rheini sy'n cael Cyflog Byw Gwirioneddol lefelau llesiant uwch, o'u cymharu â'r rheini nad ydynt yn ei gael.

Mae mwy na 4,700 o sefydliadau, gan ein cynnwys ni, yn dewis talu'r Cyflog Byw gwirioneddol o'u gwirfodd, am ein bod yn credu bod diwrnod o waith caled yn haeddu tâl diwrnod teg.

Mae'r ymrwymiad hwn yn gymwys i'r staff a gyflogir yn uniongyrchol gennym, a hefyd i staff trydydd parti sy'n gweithio i ni dan gontract. Rydym wedi sicrhau bod ein holl staff trydydd parti sy'n gweithio dan gontract, megis ein glanhawyr, yn cael y Cyflog Byw gwirioneddol, neu fod gennym gynllun ar waith i sicrhau y byddant yn ei gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:
"Rwy'n falch iawn o fod wedi fy achredu'n ffurfiol fel cyflogwr Cyflog Byw. Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda'r heddlu a'n partneriaid i greu De Cymru ddiogelach. Os ydym am gyflawni'r nod hwn, mae'n hollbwysig ein bod yn cydnabod mai pobl yw ein hased bwysicaf.

"Fel tîm, rydym yn cydnabod pwysigrwydd talu'r Cyflog Byw gwirioneddol, a'r gwahaniaeth y gall ei wneud i fywydau pobl. Mae fy staff yn gweithio'n galed i gefnogi cydweithwyr gweithredol a phartneriaid i greu cymunedau diogel, hyderus a gwydn, ac maent yn haeddu cyfradd cyflog deg."

Gallwch weld sefydliadau eraill sy'n talu'r Cyflog Byw gwirioneddol yma:

https://www.livingwage.org.uk/living-wage-map
Latest News

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Read More >