Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Wedi'i ddiweddaru: 29/07/2020

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref.

Lansiwyd y Gronfa £25 miliwn ym mis Ionawr eleni i alluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr i wneud ceisiadau i gyllido mentrau sy'n ceisio mynd i'r afael â throseddau ac atal troseddau caffaelgar a throseddau eraill sy'n effeithio'n fawr ar y gymuned rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Gweithiodd y Comisiynydd a'i dîm yn agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i nodi mesurau a fyddai'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r dref, gan helpu'r heddlu a swyddogion y cyngor i gynyddu hyder y cyhoedd ac annog gweithgarwch yng nghanol y dref.

Wrth groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael: “Mae hwn yn hwb aruthrol i Ferthyr Tudful ac yn newyddion hyfryd i'r ardal. Mae cyfanswm o £513,410 wedi'i ddyfarnu i ni a fydd yn cael ei fuddsoddi mewn gosod gatiau stryd gefn, goleuadau stryd gwell a darpariaeth CCTV, yn ogystal ag arwyddion newydd. Byddwn hefyd yn gwella ymgysylltiad y gymuned drwy gynnal diwrnodau glanhau yn y gymuned a dosbarthu taflenni i drigolion a busnesau lleol.”

Dywedodd Comander yr Uned Reoli Sylfaenol ar gyfer ardal Merthyr, y Prif Uwcharolygydd Dorian Lloyd: “Mae'r cyllid ychwanegol hwn i Ferthyr Tudful yn ysgogiad braf iawn i'r gymuned gyfan.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid yn yr awdurdod lleol i fynd i'r afael â throseddau yn y dref, cynnal patrolau wedi'u targedu i fynd i'r afael â throseddau caffaelgar, a rhoi tawelwch meddwl i drigolion a busnesau lleol bod eu diogelwch a'u llesiant parhaus wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, y Cynghorydd Kevin O'Neill: “Mae hwn yn newyddion gwych i'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a thrigolion Merthyr Tudful.

“Rydym wedi gwrando ar bryderon ein trigolion a, thrwy ein gwaith partneriaeth effeithiol, rydym wedi cael gafael ar y cyllid angenrheidiol i'n galluogi i roi seilwaith cadarn ar waith gan wneud Merthyr Tudful yn dref fwy diogel i fyw ynddi ac ymweld â hi.”
Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >