Resize Text:

Switch to:

Cyllid wedi i sicrhau ar gyfer parc sglefrio newydd yn y Cnap (Barri)

Wedi'i ddiweddaru: 09/03/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch i allu cadarnhau bod cyllid o fwy na £300,000 ar gyfer cyfleuster sglefrfyrddio newydd yn y Cnap yn y Barri wedi i sicrhau.

Mewn partneriaeth â Chronfa Goffa Richard Taylor a Chwaraeon Cymru, nodwyd arian i ddatblygu parc concrit newydd ar safle'r cyfleuster presennol yn y Cnap.
Mae angen adnewyddu'r parc presennol yn llwyr, a sefydlwyd fel teyrnged a chofeb i'r sglefrwr a'r sgïwr uchel ei barch yn y Barri, Richard Taylor.

O ystyried llwyddiant Tîm Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 2022 mewn sglefrfyrddio a BMX, mae'r cyfle i ailwampio’r cyfleuster yn llwyr gyda pharc concrit newydd yn rhywbeth y mae pob partner yn awyddus i'w gyflawni.

Mae Cronfa Goffa Richard Taylor wedi cadarnhau cyfraniad o £30,000, a gafwyd drwy Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru a Sefydliad Waterloo, tuag at barc newydd, gyda chyllid ychwanegol yn dod gan y Cyngor.

Mae cais i Chwaraeon Cymru hefyd wedi'i gymeradwyo sy'n darparu'r rhan fwyaf o'r cyllid sydd ei angen ar gyfer y cyfleuster newydd.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd, mewn ymgynghoriad â Chronfa Goffa Richard Taylor, i ddewis cynllun ar gyfer y Parc newydd.

Amcangyfrifir mai cyfanswm cost y cynllun newydd yw £330,000 a bydd y cyfleuster yn darparu parc sglefrfyrddio cyffrous ac am ddim i genhedlaeth newydd, yn ogystal â’r genhedlaeth bresennol o sglefrwyr a beicwyr BMX.

Dwedodd y Cynghorydd Kathryn McCaffer, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant:

"Bydd creu parc sglefrio newydd yn y Cnap yn disodli cyfleuster poblogaidd a hoffus sydd wedi dod i ddiwedd ei oes. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu symud mor gyflym i sicrhau arian i adeiladu parc newydd. Rwy'n ddiolchgar iawn i Gronfa Goffa Richard Taylor am eu cyfraniad hael tuag at y prosiect hwn ac am yr arbenigedd y maent yn ei gynnig i'r cynlluniau cyffrous sy'n cael eu datblygu."

Dwedodd brawd Richard, Rob Taylor, sydd wedi bod yn cynorthwyo'r Cyngor gyda'r prosiect hwn:

"Mae'n wych gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud gan bawb sy’n rhan o’r prosiect hwn. Rydym wrth ein bodd y bydd rhywbeth newydd a chyffrous yn ymddangos ar y safle yn y dyfodol. Yn bwysicaf oll i'r teulu, bydd yn parhau i ddarparu cyfleuster di-dâl o ansawdd i bawb ei ddefnyddio ac yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau yr oedd Richard yn rhagori ynddynt."

Meddai Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Mewnwelediad, Polisi a Materion Cyhoeddus yn Chwaraeon Cymru:

"Mae Chwaraeon Cymru yn falch iawn o allu cefnogi datblygiad y parc sglefrfyrddio newydd sbon yn y Barri. Mae'r cyllid a sicrhawyd drwy Lywodraeth Cymru, yn ogystal â'r awdurdod lleol a chyfraniad hael yr elusen, yn dangos bod hwn yn ymdrech gydweithredol wirioneddol. Bydd hyn yn rhoi mynediad am ddim i'r gymuned leol i gyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer sglefrfyrddio a BMX - chwaraeon sy'n tyfu mewn poblogrwydd gyda phobl ifanc ers eu cynnwys yn y Gemau Olympaid.

"Bydd datblygiadau a gwelliannau i gyfleusterau, fel hwn ym Mharc Sglefrio’r Cnap, yn helpu'r sector yn ei nod o roi'r cyfle i bob person yng Nghymru i fod yn gorfforol egnïol."
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd a phartneriaid lleol yn sicrhau bron £1.5m ar gyfer Strydoedd Mwy …

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Alun Michael a'i dîm wedi llwyddo yn eu cais am gyllid gwerth bron £1.5 miliwn i gyflwyno cyfres o fent…

Gweld mwy >

Datgelu lleoliad y Ganolfan Breswyl gyntaf arloesol i Fenywod

  • Bydd y safle yn Abertawe yn treialu ffordd newydd arloesol o fynd i'r afael ag aildroseddu ymhlith menywo
  • Bydd menywod lleol yn cael eu dargyfeirio…
Gweld mwy >

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >