res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Wedi'i ddiweddaru: 25/10/2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn effeithio arnynt, wedi effeithio arnynt.

Nod y cynllun yw atgyfnerthu mentrau sy'n cefnogi unigolion sy'n tyfu i fyny neu sy'n byw mewn cartrefi lle ceir cam-drin domestig neu gamddefnyddio sylweddau, yn ogystal â'r rhai sy'n darparu cymorth ymarferol i deuluoedd i'w helpu i ddelio â materion megis materion ariannol y teulu neu rianta i wella gwydnwch. Yn ogystal, gellir defnyddio'r cyllid i gefnogi unigolion neu sefydliadau sy'n cyflwyno gweithgareddau i wella iechyd meddyliol a chorfforol, neu weithgareddau sy'n annog cymunedau i ddod at ei gilydd i feithrin eu cryfder a chefnogi ei gilydd.

Mae'r cynllun grant, a fydd yn derbyn ceisiadau o 25 Hydref 2021 ymlaen, yn darparu cyllid ar draws pedair ffrwd ar wahân:

  1. Hyd at £200 i grwpiau anghyfansoddiadol heb gyfrif banc grŵp
  2. Hyd at £500 i grwpiau anghyfansoddiadol â chyfrif banc grŵp
  3. Hyd at £20,000 i grwpiau cyfansoddiadol â chyfrif banc
  4. Hyd at £30,000 i gonsortiwm

Mae'r broses ymgeisio ei hun yn cael ei rheoli gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. I gael manylion llawn a chanllawiau, neu i wneud cais i gofrestru am y cynllun, ewch i:

https://policeandcrimecommissionerforsouthwales.flexigrant.com/

Os ydych chi'n cael trafferth defnyddio'r system, cysylltwch â Rosie Stride:
rosie.stride@south.wales.police.co.uk, neu ffoniwch 01656 869366

Dylid anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol am y gronfa drwy e-bost i:

FUNDING@south-wales.police.uk

Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 y mae'r cynllun ar gael a rhaid gwario'r grantiau i gyd erbyn 31 Mawrth 2022.
Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >