Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heddlu De Cymru i gael cyllid ar gyfer 331 o ynau Taser

Last Updated: 04/03/2020

Wrth groesawu cyhoeddiad y Swyddfa Gartref y bydd Heddlu De Cymru yn cael dros £273,000 i ariannu 331 o ynnau Taser – un o'r grantiau mwyaf i Luoedd yng Nghymru a Lloegr  dywedodd y Prif Gwnstabl, Matt Jukes:

“Mae darparu'r adnoddau sydd eu hangen ar swyddogion er mwyn iddynt allu amddiffyn eu hunain, eu cydweithwyr ac, yn bwysicaf oll, y cyhoedd, yn flaenoriaeth. Nid yw'r cynnydd hwn mewn ymateb i fygythiad penodol, ond mae natur plismona yn golygu bod swyddogion yn aml yn peryglu eu hunain.

“Mae sicrhau bod gynnau Taser ychwanegol ar gael yn rhan o'n strategaeth i fynd i'r afael â diogelwch swyddogion a'r cyhoedd. Mae sicrhau bod swyddogion yn cael eu hamddiffyn yn briodol yn gydnabyddiaeth o'u rôl hanfodol wrth sefyll rhwng y cyhoedd a niwed, a'u hymrwymiad beunyddiol i wneud hynny.”

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, sydd wedi adolygu ac wedi cymeradwyo'r cynnydd arfaethedig yn nifer y swyddogion sydd wedi'u hyfforddi i ddefnyddio gynnau Taser yn Ne Cymru:

“Fel rhan o'm rôl i ddwyn yr heddlu i gyfrif, rwyf wedi ystyried yn benodol ac yn fanwl y ffordd y mae swyddogion yn Ne Cymru yn defnyddio gynnau Taser. Mae canlyniad y gwaith craffu hwnnw wedi'i nodi'n glir iawn yn y graffig hwn:

“Fel y dengys yn glir, gallwn fod yn hyderus yn Ne Cymru fod y defnydd o ynnau Taser gan ein swyddogion yn gymesur ac, yn aml, yn atal swyddogion yr heddlu, unigolyn sy'n cael ei atal ac aelodau o'r cyhoedd rhag cael niwed.

“Mewn llawer o achosion, byddai ond gweld gwn Taser yn ddigon i dawelu troseddwr neu unigolyn sydd mewn argyfwng, ac yn y mwyafrif helaeth o achosion, ni chaiff y gwn Taser ei danio.

“Er gwaethaf y dystiolaeth sy'n dangos y buddiannau, caiff y defnydd o ynnau Taser ei reoli'n ofalus iawn, a chymerir pob rhagofal wrth hyfforddi swyddogion a fydd yn cario gynnau Taser er mwyn sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau'n llawn.

“Rwy'n cymryd fy rôl o ddifrif, sef sicrhau bod y defnydd o ynnau Taser yn cael ei oruchwylio'n ofalus ac yn gyfrifol, ac mai dim ond i atal niwed i ddioddefwyr, y cyhoedd, swyddogion yr heddlu a throseddwyr eu hunain y mae gynnau Taser yn cael eu defnyddio. Mae'r Prif Gwnstabl a'i dîm yn cefnogi ac yn deall y dull gweithredu hwnnw yn llawn.”
Latest News

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Read More >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Read More >