Resize Text:

Switch to:

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Wedi'i ddiweddaru: 22/05/2020

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyrwyr dosbarthu nwyddau – i fod yn llygaid a chlustiau dros ein plant yn ystod pandemig Covid-19, ac i roi gwybod i'w tîm diogelu lleol neu'r heddlu os ydynt yn credu bod plentyn yn cael ei esgeuluso, ei gam-drin neu'n wynebu risg o gael ei niweidio.

Mae'r cyfyngiadau symud wedi lleihau'r cyfle i bobl ifanc roi gwybod i rywun am yr hyn sy'n digwydd gartref. Mae'r llwybrau atgyfeirio arferol, megis ysgolion a meithrinfeydd wedi'u cau, sydd wedi arwain at tua 40% yn llai o achosion yn cael eu dwyn at sylw yr heddlu ac asiantaethau partner.

Dywedodd Mr Michael:

"Diogelu pobl sy'n agored i niwed yw prif flaenoriaeth Heddlu De Cymru ac ers dechrau argyfwng Covid-19, rydym wedi pwysleisio ein pryderon ynghylch achosion cudd o niweidio, p'un a yw'n drais a cham-drin domestig, caethwasiaeth fodern, neu gam-drin plant.

"Mae'r Prif Gwnstabl a minnau wedi achub ar bob cyfle i roi gwybod i'r cyhoedd y bydd yr heddlu yn ymateb yn ddi-oed, hyd yn oed yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Rydym wedi clywed yr un neges gan Weinidogion Llywodraeth Cymru sydd hefyd wedi galw ar gymunedau i gadw llygad am blant sy'n agored i niwed a rhoi gwybod am unrhyw bryderon.

"Yng Nghymru, rydym yn achub y blaen o ran deall y ffordd y gall Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn ystod blynyddoedd cynnar plant gael effaith andwyol arnynt drwy gydol eu bywyd fel oedolion. Mae'n hanfodol felly bod yr heddlu ac asiantaethau partner yn gallu ymyrryd ar y cyfle cynharaf posibl.

"Fodd bynnag, nid yw'r mannau arferol lle y gall pobl ifanc ddianc – ysgol, coleg, tŷ ffrind, canolfannau ieuenctid a gweithleoedd – ar gael ar hyn o bryd, ac mae hyn yn golygu nad oes gan plant fawr ddim cyfle i rannu sut maent yn teimlo na gofyn am gymorth, felly rydym am iddynt wybod bod cymorth ar gael ac nad ydynt ar eu pen eu hunain."

Dywedodd Ditectif Uwcharolygydd Mark Lewis, Pennaeth Diogelwch Cyhoeddus:

"Lle rydym eisoes yn ymwybodol o blentyn, rydym wedi cydweithio â'n hasiantaethau partner i sicrhau bod mesurau diogelu ar waith.

"Ein pryder yw y gall y cyfnod estynedig o gyfyngiadau symud ysgogi achosion o gam-drin neu esgeuluso o'r golwg o fewn teuluoedd a chartrefi nad ydym yn ymwybodol ohonynt, ac efallai na fydd rhai plant a phobl ifanc yn gallu deall yr hyn sy'n digwydd, ac na fyddant yn ymwybodol bod asiantaethau ar gael sy'n gallu eu helpu.

"Dyma pam ei bod mor bwysig ein bod ni i gyd yn geidwaid dros y bobl sy'n agored i niwed yn ein cymunedau yn ystod y cyfnod eithriadol hwn, ac os ydych yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n peri pryder i chi, rhowch wybod i ni."

Mae Heddlu De Cymru yn cydweithio â byrddau diogelu lleol er mwyn amddiffyn y bobl sy'n agored i niwed ac i osgoi niwed. Mae gwasanaethau cymdeithasol, timau arbenigol a sefydliadau trydydd sector ar agor o hyd ac yn gweithio'n galed i gefnogi unrhyw un y mae angen cymorth arnynt.

Gallai arwyddion o gam-drin gynnwys gweiddi rheolaidd, sŵn pethau'n cael eu taro, eu chwalu neu eu torri, llefain cyson neu rhywun yn ymbil ar i rywun i stopio. Efallai y bydd gan y plentyn friwiau neu gleisiau, bod â golwg dryslyd neu flêr arno, bod yn orbryderus neu'n dawel.

Ychwanegodd Ditectif Uwcharolygydd Lewis:

"Er mwyn ein galluogi i ymyrryd, cefnogi ac amddiffyn plant a phobl ifanc ar y cyfle cynharaf posibl, rydym yn gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon am blentyn roi gwybod i ni. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnal gwiriad lles."

Ni ddylai unrhyw un sy'n poeni am lesiant rhywun ymyrryd ei hun er mwyn sicrhau ei ddiogelwch ei hun a diogelwch y dioddefwr. Yn hytrach, ffoniwch yr heddlu ar 101 neu 999 os yw'n argyfwng. Gallwch hefyd roi gwybod i Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Fel arall, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal. Mae manylion ar gael gan fyrddau diogelu lleol:

Bydd manylion unrhyw un sy'n nodi pryder yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am wasanaethau cymorth – llinellau cymorth ac adnoddau ar-lein – ar wefan Heddlu De Cymru.
Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru…

Gweld mwy >