Resize Text:

Switch to:

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 07/11/2019

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i 31 Hydref 2019 am gyfnod o bedair blynedd.

Mae rôl Aelod o’r Panel yn un bwysig a heriol a disgwylir i Aelodau feddu ar safonau uchel o ran integriti personol ar bob achlysur ac i barchu eraill. Rhaid bod ymgeiswyr yn byw yn ardal Heddlu De Cymru.

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd gan bob ardal o’r heddlu er mwyn cynnig cymorth a her mewn perthynas â phenderfyniadau a gweithredoedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n ofynnol bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgynghori â’r Panel am y cynllun strategol ar gyfer heddlua lleol,  yn ogystal â lefel y dreth gyngor sydd ei hangen i gefnogi cyllideb heddlua lleol, a phenodi Prif Gwnstabl. Disgwylir i Aelodau Cyfetholedig Annibynnol, drwy eu gwybodaeth a’u profiad, wella gallu’r Panel i chwarae ei rôl yn effeithiol.

Bydd yr ymrwymiad gofynnol oddi wrth Aelod Cyfetholedig Annibynnol yn dibynnu ar y rhaglen waith a gaiff ei chymeradwyo gan y Panel, ond yn nodweddiadol bydd cyfartaledd o bump o gyfarfodydd y flwyddyn. Caiff cyfarfodydd eu cynnal yn ystod oriau swyddfa arferol ym Merthyr Tudful, ond mae’n bosibl y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled ardal De Cymru. Does dim cyflog am y rôl, ond mae lwfans yn daladwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019. Rhagwelir y bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Rhagfyr ym Merthyr Tudful.

Er mwyn cael pecyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch i:

http://www.merthyr.gov.uk/council/councillors-and-committees/south-wales-police-and-crime-panel/  

Neu cysylltwch â Simon Jones (01685) 725201 neu Michelle Hemmings (01685) 725168 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – e-bost simon.jones@merthyr.gov.uk
Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru…

Gweld mwy >