Resize Text:

Switch to:

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept yr heddlu

Wedi'i ddiweddaru: 31/01/2020

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a throseddau cyfundrefnol, i atal troseddu ac i ddiogelu'r rhai sy'n agored i niwed.

Y cynnydd yw 29c yr wythnos yn ychwanegol i rywun sy'n byw mewn eiddo band D - ond bydd dros ddau draean o bobl sy'n byw ledled De Cymru yn talu llai a bydd y cynnydd iddyn nhw rhwng 19c a 26c yr wythnos.

Bydd talwyr y Dreth Gyngor yn Ne Cymru yn dal i dalu dipyn yn llai am blismona nag aelwydydd yng Ngogledd Cymru a dim ond ychydig yn fwy na phobl sy'n byw yn ardal Dyfed Powys a Gwent.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael: "Heddlu De Cymru yw'r heddlu gorau o hyd o safbwynt darparu gwerth am arian ar sail y gost a'r buddiannau i'r rhai sy'n talu'r dreth gyngor.

"Er bod y Llywodraeth yn ariannu swyddogion yr heddlu ychwanegol ac yn talu costau'r cynnydd hwnnw, nid ydym wedi cael digon o arian fel rhan o Grant yr Heddlu i gyflogi'r rhai sydd gennym yn barod ac unwaith eto, rydym yn gorfod gwneud penderfyniadau ariannol anodd.

"Unwaith eto, nid yw'r arian grant wedi cynyddu i'w ddefnyddio ar gyfer materion fel costau cynyddol a chwyddiant, ac mae’r penderfyniad i ddod â Chronfa Drawsnewid yr Heddlu i ben yn torri ein harian ymhellach. At hynny, roeddem yn arfer cael £3 miliwn y flwyddyn i helpu i dalu ein costau cyfalaf sylweddol, ond eleni, bydd yn llai na £0.26 miliwn. 

“Rhywbeth sy'n achosi rhwystredigaeth ychwanegol yma yn Ne Cymru yw, er gwaethaf y galwadau niferus am adolygiad, nad yw'r Swyddfa Gartref yn cydnabod y gost ychwanegol o blismona'r brif ddinas o hyd, felly mae De Cymru yn cael £4 miliwn pellach yn llai er bod arian ychwanegol ar gael i heddluoedd sy'n plismona Llundain a Chaeredin. Rydym yn rhannu uchelgeisiau Caerdydd ac, yn wir, Abertawe i gynnal digwyddiadau mawr a'r unig beth rydym yn gofyn amdano yw tegwch yn y ffordd y caiff arian ar gyfer plismona ei ddarparu gan y Swyddfa Gartref.”

Ers 2011/12, mae Grant yr Heddlu i Heddlu De Cymru wedi lleihau tua thraean sef y gostyngiad arian parod mwyaf yng Nghymru o gymharu â gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd nifer swyddogion yr heddlu ei dorri o 3,400 i lai na 2,800 a hyd yn oed ar ôl i'r Llywodraeth gyhoeddi y byddai cynnydd yn nifer y swyddogion, ni fyddwn yn gweld y niferoedd yn dychwelyd i'r hyn a welwyd ddegawd yn ôl.

Ychwanegodd Mr Michael: "Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn perthynas â'r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau, ac wedi buddsoddi mewn diogelu plismona rheng flaen. Tra bod rhai Heddluoedd wedi camu'n ôl o blismona yn y gymdogaeth, rydym wedi buddsoddi mwy yn ein cymdogaethau ac yn adnewyddu'r model.
"Bydd y gyllideb hon, ynghyd â chynllunio ymlaen llaw effeithiol a'r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gadw De Cymru yn ddiogel, yn ein galluogi i gyflawni ein heriau yn erbyn 10 mlynedd o doriadau ariannol sylweddol, i fynd i'r afael â'r her allweddol o atal troseddu ac ymateb i'r hyn y mae pobl leol ledled De Cymru yn gofyn i ni ei wneud."

Cafodd y praesept ei gymeradwyo yng nghyfarfod Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ym Merthyr yn gynharach heddiw.

Rhoddwyd trosolwg manwl o'r heriau y mae'r heddlu yn eu hwynebu a'r camau a gymerwyd i arbed arian a buddsoddi mewn technoleg a phlismona gweithredol drwy weithio'n fwy effeithlon ac effeithiol.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Mr Michael: "Hoffwn ddiolch i Banel yr Heddlu a Throseddu am ei gefnogaeth i gynyddu praesept yr heddlu. Bydd yn ein galluogi i gynnal gwasanaethau'r heddlu ar eu lefel bresennol, wrth ymdopi â'r galw cynyddol o ran bygythiadau ar-lein, diogelu'r rhai sy'n agored i niwed, a chynnal plismona yn y gymdogaeth lle mae llawer o'n gwaith ar atal troseddu yn digwydd. Mae hyn yn cynnwys torri rhai costau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod o hyd er mwyn rheoli'r gyllideb, ac ni allwn anwybyddu effaith y degawd o doriadau, ond mae'r ffaith y byddwn yn gallu cynnal ein momentwm a chroesawu swyddogion ychwanegol yn newyddion da i bobl De Cymru."
Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru…

Gweld mwy >