res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Mae'r Adolygiad Dysgu Annibynnol i'r digwyddiadau ym Mayhill yn cyhoeddi ei ganfyddiadau

Wedi'i ddiweddaru: 24/01/2022

Mae’r panel a gynhaliodd Adolygiad Dysgu Annibynnol o’r digwyddiadau yn Mayhill a Waun Wen ym mis Mai 2021 wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau heddiw.

Rydym yn croesawu’r adroddiad a hoffem ddiolch i’r panel am eu gwaith wrth gynnal yr adolygiad. Bydd Heddlu De Cymru a Chyngor Abertawe yn gweithio gyda phartneriaid i roi argymhellion yr adroddiad ar waith ac i barhau i gefnogi’r teuluoedd a’r cymunedau lleol a effeithiwyd.

Mae adroddiad y panel ar gael yma

"Wrth i ni gyhoeddi adroddiad hynod ddefnyddiol yr Adolygiad Dysgu Annibynnol, a arweiniwyd gan yr Athro Elwen Evans CF, mae'r Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan wedi rhoi ymddiheuriad clir a syml ar gyfer y diffygion a welwyd gyda'r nos ar 20 Mai. Rwy'n croesawu ei ddatganiad.

"Y bobl bwysicaf yn y sefyllfa hon yw'r trigolion lleol, yn enwedig y rheini a ddioddefodd drais troseddol neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn uniongyrchol, ac atyn nhw y mae'r Adroddiad, yr ymddiheuriad a'n hymatebion wedi'u cyfeirio heddiw. Roedd y golygfeydd yn Mayhill ar 20 Mai yn ddychrynllyd ac, yn sgil hyn, cynhaliwyd ymchwiliadau manwl yr wyf yn mawr obeithio y byddant yn arwain at achosion llys maes o law. Cyflwynwyd ffeil lawn o dystiolaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron ac mae wrthi'n cael ei hystyried. Mae'r heddlu lleol wedi ceisio ailgysylltu â'r gymuned leol a meithrin ei hyder, a hoffwn ganmol y gymuned ei hun am y ffordd y gwnaeth uno a'r ffordd y bu'r trigolion yn gefn i'w gilydd ers digwyddiadau ofnadwy'r noson honno. Ond nid yw dim o hyn yn tynnu oddi wrth bwysigrwydd yr Adroddiad a'i ganfyddiadau.

"Ein blaenoriaeth nawr yw gweithredu ar ganfyddiadau'r Adroddiad, felly, gyda chefnogaeth y Prif Gwnstabl, rwyf wedi gofyn i'r Coleg Plismona gyfrannu arbenigedd allanol a goruchwyliaeth broffesiynol er mwyn helpu Heddlu De Cymru i ddysgu'n barhaus, gan ddefnyddio argymhellion yr Adolygiad Dysgu Annibynnol, fel y gallaf fod yn dawel fy meddwl bod yr holl welliannau angenrheidiol wedi'u gwneud. Eir i'r afael ag unrhyw faterion nawr os bydd modd, er y gall fod angen i rai materion aros nes bydd yr achosion llys wedi'u cwblhau.

"Credaf y bydd pob un ohonom yn cael budd o'r penderfyniad a wnaed gennyf fi a'r Prif Gwnstabl ar y cyd ag Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Abertawe i gomisiynu'r Adolygiad Dysgu Annibynnol gyda'n gilydd yn hytrach nag aros tan ddiwedd prosesau'r llys. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Arweinydd a'r Cyngor ar faterion sy'n galw am gydweithio a phartneriaeth yn hytrach na'u bod yn faterion ar gyfer asiantaeth unigol.

"Mae gan Heddlu De Cymru enw da haeddiannol yn rhyngwladol am fynd i'r afael â digwyddiadau mawr yn ogystal ag enw da am blismona lleol a gweithio gyda phartneriaid i leihau troseddau a niwed. Mae'r swyddogion, yn haeddiannol, yn ymfalchïo yn hynny. Ar yr achlysur hwn, roedd ymateb Heddlu De Cymru yn anghywir a phrawf ansawdd yw derbyn beirniadaeth pan fydd cyfiawnhad dros hynny a mynd i'r afael â'r materion yn uniongyrchol. Dyna sy'n digwydd nawr.

"Gwn pa mor awyddus yw pobl i ofyn pam mae pethau penodol yn digwydd, ond, o brofiad blaenorol – roeddwn yn aelod o'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref a ymchwiliodd i Derfysgoedd Llundain yn 2011 – gwn ei bod yn aml yn haws gofyn y cwestiwn na dod o hyd i atebion. Yn yr achos hwn, daeth yn amlwg nad oedd un achos penodol dros yr anhrefn, ond yn hytrach bod cyfres gymhleth o amgylchiadau yn sail i'r hyn a ddigwyddodd.

"Yn olaf, hoffwn ddiolch i'r Cyngor am ei bartneriaeth ac i Weinidogion Llywodraeth Cymru, Jane Hutt AS a Rebecca Evans AS am gefnogi'r Adolygiad."

Y Gwir Anrh Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Ymateb Heddlu De Cymru

Ymateb Cyngor Abertawe


Adolygiad Dysgu Gwersi Annibynnol


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >