Resize Text:

Switch to:

Mae'r Comisiynydd yn annog cymunedau i chwarae eu rhan wrth i’r cyfnod atal byr yng Nghymru ddod i ben

Wedi'i ddiweddaru: 09/11/2020

Wrth i'r cyfnod atal byr dros y pythefnos diwethaf ddod i ben yng Nghymru, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn galw ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled De Cymru i wneud y peth iawn er mwyn helpu i atal y Coronafeirws rhag lledaenu.

Dywedodd, “Er bod llawer o'r rheolau wedi'u llacio, mae'n bwysicach nag erioed bod pob un ohonom yn cymryd cyfrifoldeb personol ac ar y cyd i ofalu amdanynt eu hunain a'u teuluoedd – er mwyn achub bywydau a diogelu'r GIG.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Michael:  “Wrth i'r cyfnod atal byr hwn dros y pythefnos diwethaf ddod i ben, rwy'n gwbl gefnogol o alwad y Prif Weinidog i bobl feddwl am yr hyn y DYLENT fod yn ei wneud i gadw eu hunain yn ddiogel, yn hytrach na meddwl am yr hyn y GALLANT wneud o fewn y rheolau. Mae'n amlwg nad yw'r sawl sydd o'r farn y gallant gwneud beth bynnag y maent eisiau ei wneud bellach yn deall difrifoldeb yr heriau sy'n ein wynebu.

“Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi aberthu llawer dros wythnosau a misoedd a byddai'n wirion difetha'r holl waith caled hwnnw. Ni ddylai fod angen cyfreithiau na chamau gorfodi'r heddlu i roi hynny ar waith – mae'n dibynnu ar gyfrifoldeb unigolion a chyfrifoldeb ar y cyd i wneud y peth cywir.

“Yn anffodus, mae lleiafrif sydd naill ai'n anwybyddu'r rheolau, sy'n chwilio am ffyrdd o'u haddasu i'w dibenion eu hunain neu sy'n eu gwthio i'r eithaf. Mae ymddygiad o'r fath yn gwbl fyrbwyll ac annerbyniol a bydd yn arwain at gyflwyno cyfyngiadau pellach eto. Gadewch i ni gydweithio er mwyn atal hynny rhag digwydd.

“Drwy ddarllen y data iechyd yn unig, gallwch weld y niferoedd o bobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty ac sy'n marw bob dydd - mae'r sefyllfa mor wael â hynny.

“Rwyf wedi bod yn falch o weld sut mae swyddogion yr heddlu yn Ne Cymru wedi llwyddo i gael y cydbwysedd rhwng ymgysylltu â phobl ac egluro'r rheolau iddynt, a dim ond defnyddio camau gorfodi pan fo'n angenrheidiol ac yn gymesur, ond gan wneud hynny heb ofn na ffafriaeth.

“Mae swyddogion yr heddlu wedi gorfod wynebu'r un heriau personol â phob un ohonom yn ystod y pandemig, ac maent yn haeddu cael eu canmol am chwarae eu rhan gydag awdurdodau lleol a phartneriaid y GIG i fynd i'r afael â'r pandemig yn ogystal â pharhau i fynd i'r afael â throseddu, trais ac achosion o gam-drin a cham-fanteisio ar bobl i'w diogelu rhag niwed - a chadw ein cymunedau, nhw eu hunain a'u teuluoedd, yn ddiogel.”

Yn gryno

O ddydd Llun 9 Tachwedd:

  • gall grŵp o bedwar o bobl gyfarfod mewn ardaloedd cyhoeddus dan do, megis tafarnau, bariau, bwytai a chaffis.
  • Bydd y sector lletygarwch hefyd yn cyflwyno system i archebu byrddau ymlaen llaw, trefnu slotiau amser penodol ac yn casglu manylion cyswllt i gefnogi'r system Profi Olrhain Diogelu.
  • Bydd y cyrffyw o 10pm ar werthu alcohol yn dal ar waith yng Nghymru.
  • Caiff y system ei hadolygu ar ôl pythefnos.

Chwe phrif reol:

  • Cadw pellter cymdeithasol bob amser, gan gynnwys yn yr awyr agored.
  • Gweithio o gartref os gallwch.
  • Cyfarfod â phobl yn yr awyr agored yn hytrach na dan do.
  • Dim ond gyda'u ‘swigod’ y dylai pobl gyfarfod yn eu cartrefi eu hunain a dim ond dwy aelwyd all greu ‘swigen’.
  • Gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus dan do.
  • Osgoi teithio'n ddiangen cymaint â phosibl.

https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.155146552.1092613054.1604920899-292105477.1589531153
Y newyddion diweddaraf

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ennill grant ar gyfer rhaglen sy'n lleihau achosion o drais domes…

Mae menter sy'n torri tir newydd i fynd i'r afael â chyflawnwyr Trais Domestig a Cham-drin Domestig, dan arweiniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu A…

Gweld mwy >

Dydd y Cofio 2020 Dylech barhau i ddilyn canllawiau cyfredol COVID-19 Llywodrae…

11 Tachwedd yw Dydd y Cofio. Bydd digwyddiadau i nodi'r diwrnod yn wahanol i ddigwyddiadau'r gorffennol o ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus parh…

Gweld mwy >