Resize Text:

Switch to:

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael

Wedi'i ddiweddaru: 12/03/2021

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwythnos hwn yn nodi diwedd y cyfyngiadau symud yng Nghymru a dechrau'r broses raddol o lacio cyfyngiadau COVID-19 yn seiliedig ar dystiolaeth.

O ddydd Sadwrn 13 Mawrth, mae'r neges arhoswch gartref yn newid i arhoswch yn lleol. Yn ogystal, bydd rhai cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn dechrau ailagor a gall pedwar unigolyn o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat. Mae hyn yn gam mawr i bobl nad ydynt wedi gweld anwyliaid ers amser hir.

Mater i Lywodraeth Cymru fydd gwneud penderfyniadau ynghylch ailagor rhagor o siopau, busnesau a chyfleusterau yn y dyfodol, yn unol â llwyddiant y camau cyntaf.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Mae'r mwyafrif helaeth o bobl sy'n byw mewn cymunedau ledled De Cymru wedi ymddwyn mewn ffordd gyfrifol yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19, ac wedi gwneud aberthau personol gwirioneddol i helpu i arafu lledaeniad y feirws er mwyn achub bywydau a diogelu'r GIG.

“Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, mae'n bwysicach fyth bod pawb yn cymryd cyfrifoldeb personol am ddiogelu eu hunain, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Gadewch i ni ddal ati a pheidio â difetha'r holl waith caled dros nifer o fisoedd anodd.

“Wrth i rai cyfyngiadau gael eu llacio, bydd rhai pobl yn ceisio gwthio'r ffiniau a thorri'r rheolau. Rwy'n erfyn arnynt i beidio â gwneud hynny. Er bod y rhaglen frechu yn gwneud cynnydd arbennig yng Nghymru, mae llawer iawn bobl nad ydynt wedi cael eu brechu o hyd, felly os bydd pobl yn torri'r rheolau ac yn meddwl y gallant ddychwelyd i normalrwydd, yna gallem weld ton arall o'r feirws – ac rydym i gyd wedi gweld pa mor gyflym y gall ledaenu drwy gymunedau.

“Mae pobl yn dal y feirws bob dydd o hyd, felly mae'n rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan drwy ddilyn y rheolau a pharchu ein gilydd drwy aros yn lleol, parchu'r rheolau, parchu'r gwasanaethau brys a fydd yn gweithio i'n cadw'n ddiogel, a pharchu ein hamgylchedd lleol.

“Mae neges ein Prif Weinidog Mark Drakeford yn gwbl glir, ac mae'r heddlu a'n holl gynghorau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu'r cyhoedd. Yn wir, mae pob un ohonom yn wynebu'r argyfwng hwn gyda'n gilydd ac mae angen cymorth ein holl bartneriaid a'r cyhoedd arnom – gan sicrhau bod rhieni, cymdogion a'r cyfryngau yn atgyfnerthu'r negeseuon clir.

“Yr hyn sydd wedi fy nharo i yn ystod yr ymateb i'r pandemig hwn yn Ne Cymru yw'r ffordd gadarnhaol y mae'r heddlu a chymunedau wedi gweithio gyda'i gilydd yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae cyfyngiadau clir a synhwyrol ar waith o hyd yma yng Nghymru, ac mae'n rhaid i ni barhau i'w dilyn os ydym am lwyddo i drechu'r feirws hwn unwaith ac am byth.”
Y newyddion diweddaraf

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae P…

Gweld mwy >

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benyw…

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. M…

Gweld mwy >

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >