Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achub Bywydau

Last Updated: 13/05/2020

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn deddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i arafu lledaeniad y Coronafeirws yng Nghymru.

Rydym hefyd yn atgoffa preswylwyr y tu allan i Gymru nad yw’r cyfyngiadau teithio sydd wedi codi yn Lloegr yn berthnasol yma – a bydd unrhyw un sy’n teithio i Gymru yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Cymru.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: 

“Hoffwn ei gwneud hi’n gwbl glir mai dim ond deddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol yma yng Nghymru, ac rwy’n annog pobl i osgoi gwrando ar y newidiadau sy’n cael eu cyflwyno y tu allan i Gymru.

“Nid yw’r neges wedi newid yma;  ac er bod y rheolau wedi cael eu llacio rhywfaint, mae’r cyngor yn dal i ofyn i bobl yng Nghymru Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achub Bywydau.

“Dylech ond mynd allan am y rhesymau sydd wedi cael eu nodi yn glir, gan gadw pellter cymdeithasol bob amser lle bo hynny’n ymarferol. Os bydd gennych unrhyw amheuaeth, mae rhestr gryno syml ar ein gwefan i’ch helpu. Gallwch hefyd gael rhagor o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru.

“Mae’r mwyafrif helaeth o bobl wedi cymryd eu cyfrifoldeb i ddilyn y canllawiau o ddifrif dros y saith wythnos diwethaf, ac rwy’n apelio iddynt barhau i wneud hynny. Er y gall hyn fod yn rhwystredig, rydym yn gwybod ei fod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, ac rydym am sicrhau nad yw’r cynnydd rydym wedi’i wneud er mwyn atal y feirws rhag lledaenu yng Nghymru yn cael ei golli.

“Nid yw’r gwaith o blismona o ddydd i ddydd, sy’n cynnwys popeth o fynd i’r afael â throseddau treisgar, i gyflenwi cyffuriau, cam-drin domestig a chaethwasiaeth fodern, wedi dod i ben.  Mae ein swyddogion, sydd hefyd yn rhan o’n cymunedau ac sy’n pryderu am y Coronafeirws yn yr un modd â’r cyhoedd, yn gweithio’n ddiflino i gadw cymunedau de Cymru yn ddiogel. Peidiwch â chreu mwy o waith iddynt drwy geisio dod o hyd i ffyrdd o osgoi dilyn y ddeddfwriaeth.

“Rwy’n deall bod rhywfaint o ddryswch am bwy y dylai pobl yng Nghymru wrando arnynt o bosibl yn ogystal â’r canllawiau sy’n berthnasol iddynt, yn enwedig gan fod cymaint o sylw yn y wasg am y pandemig a bod y gwledydd cartref yn defnyddio dulliau sydd ychydig yn wahanol i’w gilydd.

“Caiff cymunedau eu hatgoffa i ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru er mwyn osgoi dryswch ynglŷn â sut y gallant barhau â’u bywydau mewn modd diogel – a chyfreithlon – yn ystod y pandemig.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Andy Valentine:

“Er bod rhywfaint o fân ddiwygiadau wedi cael eu rhoi ar waith i ddeddfwriaeth Cymru ddydd Llun, rydym yn parhau i ddefnyddio’r un neges i’n cymunedau.”

“Mae’r mwyafrif helaeth o bobl wedi dilyn y canllawiau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achub Bywydau ac rwy’n ailadrodd apêl cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth iechyd i annog pawb i barhau i wneud hynny.

“Hoffwn ei gwneud hi’n glir mai deddfwriaeth Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol yma a dylai ein cymunedau lleol ddilyn y rheolau y maent yn eu nodi.

“Yn yr un modd, bydd unrhyw un sy’n teithio i Gymru hefyd yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Cymru. Ni chaniateir i bobl deithio i Gymru er mwyn gwneud ymarfer corff na heb esgus rhesymol, ac rwy’n apelio am gymorth pobl sy’n byw yn Lloegr. Drwy barchu’r cyfyngiadau sydd ar waith yng Nghymru, byddant yn helpu i gadw cymunedau yn y ddwy wlad yn ddiogel rhag y Coronafeirws.”

Daw neges y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Valentine ar ôl canfod bod pedwar person wedi teithio i Fro Morgannwg er mwyn paragleidio oddi ar Drwyn yr As.

Cyflwynwyd adroddiad gwysio i’r pedwar – a oedd wedi teithio o Sir Fynwy, Swydd Gaerloyw, Swydd Hertford a Swydd Gaergrawnt – cyn cael cyfarwyddyd i fynd adref.
Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >