Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE: Daliwch ati i ddiogelu’r GIG ac achub bywydau drwy nodi’r achlysur gartref

Last Updated: 06/05/2020

Wrth i’r wlad baratoi i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE ddydd Gwener, hoffem atgoffa ein cymunedau y gallant dalu teyrnged i aberthau cenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd o hyd tra eu bod yn aros gartref, gan ddiogelu’r GIG ac achub bywydau.

Er bod pandemig parhaus Coronafeirws wedi golygu y bu’n rhaid canslo digwyddiadau ledled y wlad i nodi diwedd y rhyfel yn Ewrop, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn arwain yr ymdrech i ofyn i’r cyhoedd ddathlu o ddiogelwch eu cartrefi.

Ymhlith cynlluniau’r diwrnod mae anerchiadau cenedlaethol gan y Teulu Brenhinol ac arweinwyr y llywodraeth, dwy funud o dawelwch a chyfle i bawb yn y DU ganu ar y cyd. Hefyd, anogir y cyhoedd i gynnal eu dathliadau eu hunain, yn unol â chyfyngiadau a ddeddfwriaeth y llywodraeth. 

Ychwanegodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Mae’n bwysig i deuluoedd a chymunedau ledled De Cymru nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE ddydd Gwener – hyd yn oed os bydd ein cynlluniau ar gyfer y diwrnod yn wahanol iawn i’r hyn roeddem wedi bwriadu ei wneud. Mae’r cyfyngiadau a achosir gan COVID-19 wedi effeithio ar hyn yn ogystal â chymaint o’n gweithgareddau dyddiol arferol o ganlyniad i’r flaenoriaeth hollbwysig o gadw pobl yn ddiogel a diogelu’r GIG. Ond gallwn dalu teyrnged o hyd i’r genhedlaeth a roddodd eu bywydau yn yr Ail Ryfel Byd ac a oedd wedi gwneud cymaint i greu’r gymdeithas sydd gennym heddiw.

“Gallwch nodi’r achlysur hwn o hyd yn eich cartref, yn yr ardd, ar-lein a thrwy ymuno â rhai o’r digwyddiadau a gaiff eu darlledu ar y teledu drwy gydol y dydd. Mae aros gartref a chadw pellter cymdeithasol yn her i bob un ohonom, yn enwedig ar adeg pan fyddai’r wlad i gyd am ddathlu, ond rwy’n annog pawb i gadw at y rheolau sydd wedi bod yn effeithiol iawn o ran arafu lledaeniad Coronafeirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu.

“Ni allwn fforddio llaesu dwylo. Byddai hynny’n golygu bod yr holl aberth y mae’r mwyafrif ohonom wedi’i gwneud yn mynd yn ofer. Rwy’n gwybod y gall fod yn rhwystredig, ond mae angen i bob un ohonom Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Dylech ond mynd allan am y rhesymau syml sydd wedi cael eu nodi yn glir iawn. Os bydd unrhyw amheuaeth, mae rhestr gryno syml ar ein gwefan.”

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Andy Valentine:

“Gwnaed aberthau mawr yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac felly mae’n rhaid i ni wneud popeth y gallwn i goffáu’r achlysur hwn, yn enwedig am ein bod yn nodi 75 mlynedd.

“Daeth Diwrnod VE ar ôl i’r wlad wynebu blynyddoedd o drallod; daeth ein lluoedd arfog, y lluoedd amddiffyn sifil, yr heddlu a’r gwasanaethau brys at ei gilydd i amddiffyn y wlad a diogelu’r rhai a oedd gartref, a oedd hefyd yn wynebu caledi sylweddol yn aml.”

“Yn ystod cyfnodau cynnar yr Ail Ryfel Byd, cyfyngwyd ar symudiadau cyhoeddus ledled y wlad er mwyn amddiffyn y cyhoedd. Nid oedd y cyfyngiadau hyn yn wahanol iawn i’r rhai rydym yn eu hwynebu heddiw.”

“Er nad ydym yn gallu nodi Diwrnod VE yn y ffordd roeddem yn bwriadu, mae dal i fod cymaint o bethau y gallwn eu gwneud i dalu teyrnged a chofio diwedd y rhyfel yn Ewrop, gan gadw ein hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel ar yr un pryd.”

“Gwyddom fod llawer o bobl yn bwriadu cynnal dathliadau gan gadw pellter cymdeithasol, gan na allwn gynnal partïon stryd traddodiadol na digwyddiadau eraill, ac mae digon o ffyrdd y gallwn ddod ynghyd er ein bod ar wahân.”

“Byddem yn annog pobl i ddathlu yn eu cartrefi neu yn eu gerddi eu hunain, os oes un ganddynt. Mae llawer o’r dathliadau cenedlaethol hefyd yn cael eu dangos ar y teledu neu eu ffrydio’n fyw ar y rhyngrwyd, ac mae cyfle i chi deimlo’n agos at eich cymdogion drwy fynd allan i stepen eich drws a chymryd rhan yn y canu cenedlaethol gyda’r hwyr.”

“Yn y pen draw, mae’n hanfodol bod pawb yn parhau i ddilyn canllawiau a chyfyngiadau Llywodraeth Cymru. Maent wedi cael eu rhoi ar waith er budd a diogelwch pob un ohonom a byddant yn helpu i sicrhau nad yw’r cynnydd rydym wedi’i wneud o ran atal lledaeniad y feirws hwn yn mynd yn ofer.”

“Fel yr arfer, bydd ein swyddogion allan yn ein cymunedau, ac rydyn ni hefyd yn awyddus i dalu teyrnged i genhedlaeth y rhyfel am yr aberthau a wnaed.”

“Nid yw fy nghydweithwyr am ddifetha’r achlysur i neb, ac rydym yn gofyn am gefnogaeth y cyhoedd fel na fydd yn rhaid i ni orfodi’r ddeddfwriaeth.”

Cwestiynau ac Atebion

A yw’r ffyrdd wedi’u cau ar gyfer y digwyddiad?

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gau’r strydoedd. Os cafodd y rhain eu gwrthod, yna byddai’r heddlu yn cefnogi’r penderfyniad hwnnw er mwyn sicrhau y gellir cydymffurfio’n effeithiol â mesurau cadw pellter cymdeithasol hanfodol.

A fydd swyddogion yn gorfodi’r gyfraith os caiff rheolau eu torri mewn perthynas â Dathliadau Diwrnod VE?

Nid yw Heddlu De Cymru am ddifetha’r achlysur i neb, ac rydym yn gofyn am gefnogaeth y cyhoedd i gydymffurfio â’r rheoliadau fel na fydd yn rhaid i ni orfodi’r ddeddfwriaeth. Wedi’r cyfan, nid yw’r canllawiau wedi newid felly rydym yn gofyn i’r cyhoedd gadw hyn mewn cof wrth gynnal unrhyw ddathliadau.
Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >