Resize Text:

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr heddlu

Wedi'i ddiweddaru: 03/02/2021

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â thrais difrifol a throseddau cyfundrefnol a diogelu pobl sy'n agored i niwed.

Mae'r cynnydd yn gyfystyr â thalu £1.25 yn fwy bob mis i rywun sy'n byw mewn eiddo band D - ond bydd y rhan fwyaf o bobl ledled De Cymru yn talu llawer llai na hynny.

Bydd talwyr y Dreth Gyngor yn Ne Cymru yn parhau i dalu llawer llai am blismona nag aelwydydd yng Ngogledd Cymru, a dim ond tipyn bach yn fwy na phobl sy'n byw yn Nyfed Powys a Gwent.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael: “Rwy'n hyderus bod Heddlu De Cymru yn rhoi'r gwerth gorau posibl am arian i'n talwyr treth gyngor o ganlyniad i'r prosesau i reoli adnoddau yn gosteffeithiol, lefel uchel ein perfformiad, a'r ffaith fy mod i a'r Prif Gwnstabl wedi bod yn canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid, ar ymyrryd yn gynnar ac atal niwed yn ogystal â phlismona yn y gymdogaeth.

“Er ein bod yn croesawu'r cyllid ar gyfer mwy o swyddogion yr heddlu, a'r ffaith bod y Llywodraeth yn talu cost lawn y cynnydd mewn niferoedd, ni roddwyd digon o arian i ni yng Ngrant yr Heddlu yn unig i gyflogi'r swyddogion sydd gennym eisoes.

“Unwaith eto, nid oes cynnydd yng nghyllid y grant i dalu am faterion megis costau cynyddol, ystâd, fflyd, offer na chyfarpar yr heddlu. Mae cyllid cyfalaf bron a bod wedi dod i ben, ac rydym yn wynebu bwlch o £6.7miliwn i dalu am hyfforddiant swyddogion yr heddlu ym mhob un o'r pedwar heddlu yng Nghymru.

“Yr hyn sy'n ychwanegu at y rhwystredigaeth yma yn Ne Cymru, er gwaethaf y ffaith ein bod wedi galw am adolygiad sawl gwaith, yw'r ffaith nad yw'r Swyddfa Gartref yn cydnabod y costau ychwanegol sy'n codi o blismona Caerdydd fel ein prifddinas, felly mae Heddlu De Cymru ar ei golled eto, lle mae'r heddluoedd sy'n plismona Llundain a Chaeredin yn cael arian ychwanegol. Rydym yn rhannu uchelgais Caerdydd ac Abertawe i gynnal digwyddiadau mawr, a'r unig beth rydym yn ei geisio yw tegwch o ran y ffordd y mae'r Swyddfa Gartref yn darparu arian ar gyfer plismona.

Ers 2011/2012, mae Grant Heddlu De Cymru wedi cael ei dorri tua thraean, sef y gostyngiad arian mwyaf yng Nghymru o'i gymharu â'r gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog. Yn ystod y cyfnod hwn, gostyngwyd nifer swyddogion yr heddlu o 3,400 i 2,800, a hyd yn oed ar ôl y cynnydd a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth, byddwn ond yn gweld niferoedd swyddogion yn dychwelyd i'r niferoedd a gafwyd degawd yn ôl yn fras.

Ychwanegodd Mr Michael: “Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod heb eu tebyg o ran plismona, o ystyried yr heriau newydd a gododd yn sgil pandemig y Coronafeirws, ar ben yr holl flaenoriaethau sydd eisoes yn bodoli, sef cadw cymunedau'n ddiogel, amddiffyn pobl rhag niwed ac ymchwilio i droseddau.

“Bydd y gyllideb hon, ar y cyd â chynllunio effeithiol at y dyfodol a'n ffordd arloesol o weithio gyda phartneriaid i gadw De Cymru'n ddiogel, yn sicrhau y bydd modd i ni wynebu ein heriau yn erbyn cefndir o ddegawd o doriadau ariannol dwfn.”

Cafodd y praesept ei gymeradwyo mewn cyfarfod o Banel Heddlu a Throseddu De Cymru yn gynharach heddiw. Rhoddwyd trosolwg manwl i'r panel o'r heriau a wynebir gan yr heddlu, a'r camau a gymerwyd i arbed arian a buddsoddi mewn technoleg a phlismona gweithredol drwy weithio'n fwy effeithlon ac effeithiol.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Mr Michael: “Mae'r penderfyniadau am Grant yr Heddlu a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref yn adlewyrchu'r ffaith bod y baich yn cael ei symud o Lywodraeth Ganolog i drethdalwyr lleol, ac rwy'n rhannu beirniadaeth y panel o'r newid hwn.

“Serch hynny, hoffem ddiolch i Banel yr Heddlu a Throseddu am ei gymorth o ran cynyddu praesept yr heddlu, a fydd yn sicrhau y bydd modd cynnal y niferoedd presennol o swyddogion yr heddlu, gan gynnwys y swyddogion hynny sy'n ymwneud yn benodol â'r galw cynyddol o ran bygythiadau ar-lein a diogelu pobl sy'n agored i niwed, yn ogystal â phlismona yn y gymdogaeth, lle mae llawer o'n gwaith ar atal troseddu yn mynd rhagddo.”
Y newyddion diweddaraf

Brechiadau ar gyfer Swyddogion a Staff Rheng Flaen yr Heddlu: Datganiad ar y Cyd…

Mae Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eglurder ynglŷn â phryd y gall swyddogion a st…

Gweld mwy >

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr …

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â t…

Gweld mwy >

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >