res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi cynnydd ym mhraesept yr heddlu ar gyfer 2022/23

Wedi'i ddiweddaru: 03/02/2022

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, wedi nodi'r angen i gynyddu'r praesept a fydd yn galluogi Heddlu De Cymru i gynnal y gwasanaeth y mae'n ei ddarparu i gymunedau De Cymru, gan ddatblygu ei ffocws craidd ar drefniadau Plismona yn y Gymdogaeth a Diogelwch Cymunedol.

Mae'r cynnydd o 5% yn gyfystyr â £1.20 yn fwy bob mis i rywun sy'n byw mewn eiddo band D – ond bydd y rhan fwyaf o bobl ledled De Cymru yn talu llawer llai na hynny.

Bydd talwyr y Dreth Gyngor yn Ne Cymru yn parhau i dalu cryn dipyn yn llai am blismona nag aelwydydd yng Ngogledd Cymru, llai na'r rheini yng Ngwent a dim ond ychydig yn fwy na'r rheini sy'n byw yn Nyfed Powys.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy'n hyderus bod Heddlu De Cymru yn cynnig y gwerth gorau posibl am arian i dalwyr y dreth gyngor o ganlyniad i'n prosesau rheoli adnoddau costeffeithiol, ein perfformiad lefel uchel a'r ffocws yr wyf i a'r Prif Gwnstabl wedi ei roi ar weithio gyda phartneriaid, ymyrryd yn gynnar ac atal niwed, yn ogystal â phlismona yn y gymdogaeth a diogelwch cymunedol.

“Unwaith eto, nid oes unrhyw gynnydd mewn cyllid grant gan y Swyddfa Gartref i dalu am faterion megis costau cynyddol, ystad, fflyd, offer na chyfarpar yr heddlu. Yn anffodus, mae'r Llywodraeth Ganolog yn parhau i roi baich cyllid yr heddlu ar drethdalwyr lleol.

“Yr hyn sy'n ychwanegu at y rhwystredigaeth yma yn Ne Cymru yw'r ffaith, er ein bod wedi galw am adolygiad droeon, nad yw'r Swyddfa Gartref yn dal i gydnabod y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â phlismona Caerdydd fel ein prifddinas, sy'n golygu bod Heddlu De Cymru mwyfwy ar ei golled, a hynny pan fo heddluoedd sy'n plismona Llundain a Chaeredin yn cael arian ychwanegol. Rydym yn rhannu uchelgais Caerdydd ac Abertawe i gynnal digwyddiadau mawr, a'r unig beth rydym yn gofyn amdano yw tegwch o ran y ffordd y mae'r Swyddfa Gartref yn dyrannu arian ar gyfer plismona. Rydym hefyd yn wynebu diffyg sylweddol o ran cost hyfforddiant yr heddlu, y telir amdano ar gyfer heddluoedd yn Lloegr.

“Byddwn yn parhau i weithio'n galed i dynnu sylw'r Llywodraeth at y sefyllfa annheg hon er mwyn sicrhau bod Heddlu De Cymru yn cael yr arian y mae'n ei haeddu i blismona ein prifddinas a wynebu'r heriau ychwanegol sy'n gysylltiedig â hynny.”

Ers 2011/2012, mae Grant Heddlu De Cymru wedi cael ei dorri £45 miliwn, sef y gostyngiad arian parod mwyaf yng Nghymru o gymharu â'r gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog. Yn ystod y cyfnod hwn, lleihawyd nifer swyddogion yr heddlu o 3,400 i 2,800, a hyd yn oed ar ôl y cynnydd a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth, bydd niferoedd y swyddogion ond yn dychwelyd i'r rheini a welwyd ddegawd yn ôl yn fras.

Ychwanegodd Mr Michael:

“Mae'r 12 mis diwethaf wedi cael effaith enfawr ar blismona wrth i ni ddechrau symud allan o heriau'r pandemig cyn wynebu rhagor o gyfyngiadau symud pan gyrhaeddodd y don newydd. Rhoddodd hyn bwysau enfawr ar ein hadnoddau o ystyried rôl allweddol plismona wrth helpu i ddiogelu'r GIG ac achub bywydau yn ystod COVID-19. Ar yr un pryd, roedd gan yr heddlu yr holl flaenoriaethau cyfredol o hyd, sef cadw cymunedau'n ddiogel, diogelu pobl rhag niwed ac ymchwilio i droseddau.

“Bydd y gyllideb hon, ar y cyd â chynllunio effeithiol at y dyfodol a'n ffordd arloesol o weithio gyda phartneriaid i gadw De Cymru yn ddiogel, yn sicrhau y bydd modd i ni wynebu ein heriau yn erbyn cefndir o ddegawd o doriadau ariannol dwfn.”

Cytunwyd ar y praesept mewn cyfarfod o Banel Heddlu a Throseddu De Cymru yn gynharach heddiw (ddydd Iau 3 Chwefror). Rhoddwyd trosolwg manwl i'r panel o'r heriau a wynebir gan yr heddlu, a'r camau sylweddol a gymerwyd i arbed arian, buddsoddi mewn technoleg a sicrhau bod plismona gweithredol yn gweithio'n fwy effeithlon ac effeithiol.


graffig egluro sut bydd y cynnydd praesept o gymorth i blismona yn ne Cymru


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >