Resize Text:

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Wedi'i ddiweddaru: 24/12/2019

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ar gyfer lansiad Academi Arweinyddiaeth newydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Caiff Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol ei chyflwyno mewn partneriaeth ag Uprising Cymru a Simply Do, ac mae'n rhaglen beilot ddeg mis o hyd sy'n canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ei phrif nod yw datblygu arweinwyr ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus drwy raglen sy'n golygu y gellir rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd yn ystod y rhaglen ar waith yn ymarferol mewn "amgylchedd dysgu go iawn". Mae nodweddion allweddol y rhaglen yn cynnwys:

• Mentora o Chwith i arweinwyr presennol ddysgu ac uwchsgilio gan arweinwyr y dyfodol 
• Gweithdai fel Tueddiadau'r Dyfodol a Dylanwadu ar Eraill
• Ysgol Haf Arweinyddiaeth
• Cyfle am interniaeth gyda chorff cyhoeddus yng Nghymru

Bydd cyfanswm o 14 o sefydliadau ledled Cymru yn rhan o'r garfan gyntaf, gan gynnwys Heddlu De Cymru a gaiff ei gynrychioli gan PCSO Alexandra Fitzgerald yn dilyn proses gwneud cais a dethol fewnol fer. Mae Alexandra yn gweithio gyda chymunedau ym Mhentwyn, a chaiff ei gwaith ei noddi ar y cyd gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl. 

Wrth siarad am yr Academi, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

"Ar ôl clywed am y cyfle hwn, roeddwn i a'r Prif Gwnstabl yn awyddus i Heddlu De Cymru gymryd rhan yn y rhaglen arweinyddiaeth newydd hon, ac roeddem yn cytuno'n llwyr y dylid gwneud hyn drwy ymgeisydd priodol sy'n PCSO, gan adlewyrchu pwysigrwydd Plismona yn y Gymdogaeth i'n dull gweithredu yn Ne Cymru, sydd wrth wraidd ein Cynllun Heddlu a Throseddu ar y cyd. 

"Fel un o blith y cyntaf i fabwysiadu'r egwyddorion a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae eisoes yn rhan o ddull Heddlu De Cymru o fynd i'r afael â diogelwch cymunedol gyda phartneriaid, a bydd y rhaglen yn mynd ati ymhellach i wella'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli ac arwain yn effeithiol yn yr amgylcheddau cymhleth a wynebir gan ein swyddogion a'n PCSOs. 

"Felly mae'n bleser gennyf noddi gwaith Alexandra ar y cyd yn y garfan gyntaf o raglen yr Academi i Arweinwyr Ifanc, ac edrychaf ymlaen at weld ei chynnydd yn ystod 2020."
Ymysg y sefydliadau eraill sy'n rhan o'r Academi mae Arup, Canolfan Mileniwm Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Celsa Steel sydd wedi dod ynghyd i gefnogi'r rhaglen hon.
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >