res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

PCSOs o Dde Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Wedi'i ddiweddaru: 23/01/2023

Llongyfarchiadau mawr i ddau PCSO o Dde Cymru a oedd ymhlith yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yr wythnos diwethaf.

Ar noson lwyddiannus i PCSOs De Cymru, enillodd Stuart Lloyd y wobr Dewrder am helpu i achub aelod o'r cyhoedd o dân mewn tŷ, ac enillodd Leanne Thomas y wobr Cydraddoldeb, Cynhwysiant ac Amrywiaeth am ei rôl wrth hyrwyddo a chefnogi cydlyniant cymunedol yn Abertawe.

At hynny, roedd PCSO Alyson Davies yn un o bedwar enwebai – a'r unig un o Gymru – yn y categori gweithio mewn partneriaeth.

Roedd y Seremoni Wobrwyo PCSOs Genedlaethol yn Llundain, a gynhaliwyd ar y cyd gan Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu a'r undeb Unsain, yn nodi 20 mlynedd ers cyflwyno PCSOs i faes plismona yn y DU.

Enillodd Stuart, sy'n gweithio ym Mhort Talbot, ei wobr dewrder am ei rôl wrth achub aelod o'r cyhoedd o dân. Ar ôl gweld mwg du yn dod o eiddo tra roedd ar batrôl ar droed a chan wybod bod menyw oedrannus yn byw yn y cartref, galwodd y gwasanaeth tân a cheisiodd fynd i mewn i'r eiddo. Ar ôl cael ei wthio'n ôl gan ffyrnigrwydd y tân, rhoddodd gynnig arall ar fynd i mewn i'r eiddo drwy fynedfa ochr, ynghyd ag aelod o'r cyhoedd, ond cafodd ei atal gan y tân unwaith eto. Yn y diwedd, gwnaethant wthio'r drws ar agor a gweld yr hen fenyw yn gorwedd ar y llawr. Rhoddodd Stuart gymorth cyntaf i'r dioddefwr cyn gynted ag yr oedd hi y tu allan i'r tŷ.

Ar yr un pryd, cafodd Leanne – a benodwyd yn PCSO cydlyniant rhanbarthol yn 2019 – ei chydnabod am ei hymdrechion eang. Fel rhan o'i gwaith, mae'n helpu i redeg canolfan Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu Abertawe ac mae'n aelod o fforwm LHDTC Dinas Abertawe.

Gan weld cyfle i ddod â menywod a merched o gefndiroedd amrywiol at ei gilydd, helpodd hefyd i greu ‘twrnamaint pêl-rwyd Undod’ yr heddlu, ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o'i threfnu a'i chynnal.

Mae gan Leanne ddealltwriaeth gynhwysfawr o beth yw cydlyniant cymunedol a nododd blatfform delfrydol i hyrwyddo cydlyniant a chydberthnasau cadarnhaol rhwng grwpiau y mae'n bosibl na fyddent, fel arall, yn dod at ei gilydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael: “Roedd yn fraint fawr cael gwahoddiad i siarad yn y seremoni wobrwyo yng nghanol cynifer o PCSOs gwych o bob rhan o Gymru a Lloegr.

“Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, roeddwn yn falch iawn o weld nifer o PCSOs o Dde Cymru yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau. Hoffwn longyfarch pawb a enwebwyd ac, wrth gwrs, ein henillwyr.

“Rwy'n credu'n gryf fod cyflwyno PCSOs 20 mlynedd yn ôl yn gam hynod o bwysig i faes plismona yn y DU. Mae timau plismona yn y gymdogaeth yn rhan hanfodol o unrhyw gymuned a dyna pam mae De Cymru wedi buddsoddi ym maes plismona lleol ac wedi sicrhau ei fod wrth wraidd Cynllun yr Heddlu a Throseddu a Chynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl.”

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan: “Llongyfarchiadau gwresog i Stuart, Leanne ac Alyson. Rwyf wrth fy modd eu bod wedi cael eu cydnabod.

“Maent yn dangos y gwaith a wneir gan ein timau o PCSOs, sy'n chwarae rôl hanfodol drwy helpu i gadw cymunedau De Cymru yn ddiogel. Nhw yw conglfaen Plismona yn y Gymdogaeth. Maent yn mynd i'r afael â'r problemau sy'n effeithio ar ein cymunedau ac, ar yr un pryd, yn darparu cymorth, cyngor a phresenoldeb gweladwy cyfeillgar ar ein strydoedd.

“Mae'r gwobrau hyn yn tystio i'w hymroddiad a'u hymrwymiad i'r cymunedau a wasanaethir ganddynt ac rwy'n falch iawn o'u hymdrechion.”

 


Alun Michael with PCSOs at the London event


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >