Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tîm y Comisiynydd yn cyflawni llwyddiant Buddsoddwyr mewn Pobl

Last Updated: 10/03/2020

Mae Tîm Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cael cadarnhad bod ei gais i ailgyflawni achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) wedi bod yn llwyddiannus.

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn cynnig fframwaith rheoli sy'n cysylltu prosesau ar gyfer datblygu a chefnogi staff â gweledigaeth, nodau ac amcanion y sefydliad y maent yn gweithio iddo. Cydnabyddir yr achrediad clodwiw ledled y byd fel marc rhagoriaeth.

Cydnabu Tîm y Comisiynydd gydnabyddiaeth gychwynnol drwy'r safon ym mis Awst 2015 ond gohiriodd y Tîm Arwain y broses ailasesu yn ystod 2018/19 wrth i'r gwaith o adolygu cyfrifoldebau a strwythur y tîm fynd rhagddo er mwyn sicrhau bod y tîm yn addas i fodloni gofynion datblygol plismona yn Ne Cymru.

Ers cyflwyno'r strwythur newydd yn ystod haf 2019 ac yn dilyn gwaith parhaus i wella'r ffordd y caiff pob aelod o staff ei ddatblygu a'i gefnogi ac i wella dealltwriaeth y staff o'u cyfraniad at lwyddiant y sefydliad, gwahoddwyd Buddsoddwyr mewn Pobl i ddod i ailasesu'r Tîm yn erbyn ei safonau llym. Mae'r broses hon yn amlhaenog ac yn cynnwys adolygu cynlluniau, strwythurau a systemau, yn ogystal â chynnal cyfweliadau â'r staff a rhanddeiliaid allweddol.

Daeth aseswr o BmP i swyddfa Tîm y Comisiynydd ym Mhencadlys yr Heddlu yn ystod yr hydref a threuliodd amser yn siarad â'r staff ac yn adolygu'r dystiolaeth a gyflwynwyd i gefnogi'r safon.

Gan sôn am ein llwyddiant wrth gyflawni safon Buddsoddwyr mewn Pobl unwaith eto, dywedodd y Prif Weithredwr Lee Jones:

"Rydym yn hynod falch ein bod wedi llwyddo i gyrraedd safon Buddsoddwyr mewn Pobl unwaith eto, a hoffwn ddiolch i bob aelod o'n tîm am eu cyfraniad at y llwyddiant hwn.

"Wrth i ofynion plismona ddatblygu, bu'n rhaid i ni sicrhau, fel tîm, ein bod yn y sefyllfa orau i helpu Heddlu De Cymru i ddarparu rhagoriaeth i'n cymunedau. O ganlyniad, cynhaliwyd adolygiad sylweddol o strwythurau ac arferion er mwyn sicrhau ein bod yn parhau'n effeithlon ac yn effeithiol.

"Roedd pob aelod o'r tîm yn rhan o'r daith hon, gan gydnabod ein bod yn cyflawni cymaint mwy gyda'n gilydd, a'n helpu i sefydlu gwerthoedd craidd a gweledigaeth glir sy'n sicrhau bod pob un ohonom yn canolbwyntio ar amcanion cyffredin.

"Bu'n bleser mawr gweld ymrwymiad pawb ac, wrth symud ymlaen, rwy'n hyderus ein bod bellach wedi gosod sylfeini cadarn er mwyn gallu parhau i gefnogi a datblygu ein staff."
Latest News

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Read More >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Read More >