Resize Text:

Switch to:

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Wedi'i ddiweddaru: 14/07/2020

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio Karma Nirvana, rydym yn cofio am y rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad i gamdriniaeth sy'n seiliedig ar anrhydedd.

"Mae'n glir i ni mai'r unig ffordd y gallwn roi terfyn ar y math hwn o drais a chamdriniaeth yw drwy weithio gyda'n gilydd, gan sicrhau bod ein hymateb ar y cyd yn gyflym, yn effeithiol ac yn seiliedig ar wrando ar brofiadau dioddefwyr a goroeswyr.

"Mae dioddefwyr yn dweud wrthym sut y gall camdriniaeth emosiynol a chorfforol oherwydd troseddau sy'n seiliedig ar anrhydedd arwain at risgiau sylweddol yn gyflym, at ddiarddel, ac, mewn rhai achosion, at golli bywydau. Dyna pam mae ymyrryd yn gynnar a chymorth parhaus yn hanfodol, yn enwedig ar adeg pan fo pobl yn ynysu fwy.  

"Ym mis Hydref 2019, gwnaethom lansio ein Strategaeth ar y Cyd 2019/24 ar gyfer Mynd i'r Afael â Thrais Rhywiol yn erbyn Menywod a Merched, lle y gwnaethom ailbwysleisio ein hymrwymiad di-ildio i weithio gyda'n partneriaid i ddeall y cysylltiadau rhwng bregusrwydd a'r nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb a Thrais yn erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol, yn well. Yna, gwnaethom gydnabod sut y bydd hyn yn ein helpu i sicrhau y gall gweithwyr proffesiynol nodi'r rhai hynny sy'n wynebu risg o Briodas dan Orfod, Cam-drin sy'n Seiliedig ar Anrhydedd ac Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, a theimlo'n hyderus i gymryd camau diogelu ac amddiffyn a chefnogi'r unigolion hyn."

"Mae gan bob unigolyn yr hawl i fod yn rhydd i fyw ei fywyd ei hun, ac i deimlo'n ddiogel – nid oes esgus dros gamdriniaeth." Rydym yn ymrwymedig i wneud hyd yn oed yn fwy i godi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth sy'n seiliedig ar anrhydedd a phriodas dan orfod ledled cymunedau De Cymru, gan fod hyn yn hanfodol ar gyfer atal."

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn teimlo'n ofnus, mae help ar gael bob amser – gall Heddlu De Cymru  ac asiantaethau partner ddiogelu pobl fregus rhag y troseddau hyn:

BAWSO

  • Ffôn: 0800 731 8147

Henna Foundation

Byw heb Ofn / Live Fear Free:

Os hoffech siarad â'r heddlu, ffoniwch 101. Deialwch 999 bob amser os ydych mewn perygl enbyd.
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >