Resize Text:

Switch to:

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw am fwy o ddiogelwch

Wedi'i ddiweddaru: 24/11/2020

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghymru bob awr.

Mae'r adroddiad yn dweud bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o dderbyn gofal yn fwy tebygol o fynd ar goll na'u cyfoedion. Er eu bod ond yn cyfrif am 1% o'r boblogaeth plant yng Nghymru, nododd ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth fod 39% o achosion o blant coll a gofnodwyd gan gynghorau lleol y llynedd yn cynnwys plentyn a oedd yn derbyn gofal.

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, wedi ategu galwad yr adroddiad i wneud mwy i gefnogi plant sydd ar goll pan fyddant yn dychwelyd adref.

Mae Mr Michael yn mynnu y dylid sicrhau bod gan bob plentyn sy'n mynd ar goll yr hawl i gael Cyfweliad Dychwelyd annibynnol. Bydd hyn yn gwneud yn siŵr bod pob plentyn sy'n mynd ar goll yn cael cyfle i siarad am yr hyn a wnaeth arwain ato'n mynd ar goll, yn ogystal â beth ddigwyddodd iddo pan oedd i ffwrdd. Nod hyn yw eu cadw'n ddiogel yn y dyfodol a lleihau'r tebygolrwydd y byddant yn mynd ar goll eto.

Mae plant yng Nghymru yn fwy tebygol o fynd ar goll dro ar ôl tro na phlant yn Lloegr, lle mae Cyfweliadau Dychwelyd yn ofyniad cyfreithiol. Heb ymyrraeth effeithiol, bydd plant sy'n mynd ar goll unwaith yn debygol iawn o fynd ar goll eto.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rydym yn sylwi bod plant sy'n tyfu i fyny yn derbyn gofal yn llawer mwy tebygol o fynd ar goll, maent yn agored i niwed ac mae hynny'n broblem.”

Dywedodd Sharon Lovell, Prif Weithredwr NYAS Cymru “Mae ein grŵp llywio Methu'r Pwynt yn cynnwys elusennau plant, comisiynwyr yr heddlu a chyrff sector cyhoeddus sy'n gweithio'n galed i gadw plant gartref ac yn ddiogel. Rydym wedi cydweithio ar yr adroddiad hwn i wneud yn siŵr bod pob plentyn yn cael ei glywed a'i ddiogelu fel blaenoriaeth. Mae'r argymhellion rydym wedi'u gwneud wedi'u cynllunio i amddiffyn y miloedd o blant sy'n mynd ar goll ledled Cymru bob blwyddyn.”

-----------------------

Awduron adroddiad ‘Methu'r Pwynt’ oedd NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant, a chaiff ei lanlwytho yn Gymraeg ac yn Saesneg ddydd Mawrth 24 Tachwedd yma: https://www.nyas.net/blog/
Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >