res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf

Wedi'i ddiweddaru: 10/11/2021

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael.

Mae'r Comisiynydd a'i dîm wedi gweithio gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf, tîm lleol yr heddlu a phartneriaid statudol a thrydydd sector allweddol eraill i ennill £457,543 o gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref, sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n peri pryder i fenywod a merched ar hyn o bryd.

Yn dilyn dadansoddiad cynhwysfawr o ddata dioddefwyr, gwybodaeth gymunedol ac adborth gan y cyhoedd a phartneriaid, caiff yr arian ei wario mewn pedair ardal â blaenoriaeth yn Rhondda Cynon Taf, er mwyn gwella diogelwch i fenywod a merched. Bydd yn talu am nifer o fesurau ffisegol, gan gynnwys rhagor o systemau teledu cylch cyfyng sefydlog a symudol, goleuadau gwell a gwelliannau diogelwch i'r amgylchedd yn yr ardaloedd canlynol:

  • Canol Tref Pontypridd
  • Parc Beddau
  • Pont Ynys, Aberdâr
  • Ystad Cae Fardre

Caiff y newidiadau ffisegol eu hategu gan gymorth ac addysg allweddol yn y cymunedau lleol, gan ganolbwyntio ar berthnasau iach, stelcio, aflonyddu a hunanamddiffyn, yn ogystal â darparu mannau diogel i bobl ifanc.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy'n falch iawn bod ein cais diweddaraf i Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref yn llwyddiannus; mae'r ffaith bod £457,543 wedi cael ei ddyrannu yn dyst i'r ffordd rydym wedi gweithio gyda'r Cyngor ac eraill i fynd ati'n effeithiol i ddarganfod achosion problemau lleol a'r ffordd orau o gydweithio i fynd i'r afael â nhw.

“Caiff yr arian hwn ei fuddsoddi er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, gan ein galluogi i ymateb i bryder cyffredinol y cyhoedd sy'n cael sylw mwy pendant nag erioed o'r blaen. Mae atal trais yn erbyn menywod a merched wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i mi fel Comisiynydd ers y dechrau ond, er ein bod wedi gwneud llawer i fynd i'r afael â'r mater yn Ne Cymru, mae'r rhain yn broblemau anodd sy'n pontio'r cenedlaethau ac mae mwy y gallwn ei wneud o hyd i sicrhau lleihad sylweddol yn nifer yr achosion o fygwth menywod a merched ac aflonyddu arnynt ledled y wlad.

“Gan weithio mewn partneriaeth, byddwn yn canolbwyntio ar fanteision uniongyrchol mesurau fel systemau teledu cylch cyfyng a gwelliannau ffisegol i'r amgylchedd, a hefyd ar sicrhau gwelliannau hirdymor cynaliadwy i ddiogelwch a hyder menywod a merched.”

Dywedodd Comander Rhanbarthol Morgannwg Ganol, y Prif Uwch-arolygydd Stephen Jones:

“Mae'r cyhoeddiad hwn ynghylch cyllid sylweddol i'n cymunedau yn newyddion i'w groesawu'n fawr.

“Bydd cynnydd yn y defnydd o systemau teledu cylch cyfyng, gwelliannau amgylcheddol ac ymyriadau addysgol allweddol yn helpu i leihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhellach yn y cymunedau hyn, yn gwella'r ymdeimlad o ddiogelwch ac yn ennyn hyder y cyhoedd yn eu gallu i ddylanwadu ar y ffordd yr eir ati i ddatrys problemau yn lleol.

“Hefyd, byddwn yn parhau â'n gwaith hanfodol gyda'r Comisiynydd, yr awdurdod lleol a phartneriaid strategol allweddol i fynd i'r afael â phob math o drais yn erbyn menywod a merched. Drwy ein patrolau wedi'u targedu, rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i roi tawelwch meddwl i'n cymunedau bod eu diogelwch a'u llesiant bob amser wrth wraidd popeth a wnawn.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan:

“Mae diogelwch ein trigolion o'r pwys mwyaf i ni bob amser, ac rydym yn croesawu'n fawr unrhyw fesurau y gellir eu rhoi ar waith i'w cadw'n fwy diogel.

“Mae'n braf gweld y bydd y buddsoddiad sylweddol hwn yn helpu pedair cymuned â blaenoriaeth yma yn Rhondda Cynon Taf, gan ganolbwyntio ar sicrhau bod menywod a merched yn teimlo'n fwy diogel ar ein strydoedd.

“Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â'r Heddlu a'n hasiantaethau partner i sicrhau bod pob stryd yn Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i bawb, a hefyd yn cymryd camau i wella'r ymdeimlad o ddiogelwch ledled ein Bwrdeistref Sirol a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.”
Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >