Resize Text:

Switch to:

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Wedi'i ddiweddaru: 22/09/2020

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddechrau am raglen drawsnewid y Met.

Dywedodd y Prif Gwnstabl:

“Ymunais â Heddlu De Cymru ddeng mlynedd yn ôl ac nid wyf wedi edrych yn ôl byth ers hynny. Mae wedi bod yn fraint aruthrol gweithio mewn uwch swyddi arwain yn yr Heddlu; fel Dirprwy Brif Gwnstabl ers 2013 ac yna fel Prif Gwnstabl o 2018 ymlaen. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rwyf wedi gweld gofal a thosturi fy nghydweithwyr yn aml iawn yn ogystal â chryfder teulu Heddlu De Cymru.

“Mae gweithio gyda fy nghydweithwyr yn Ne Cymru a'n cymunedau wedi rhoi llawer iawn o foddhad i mi. Er gwaethaf yr heriau niferus rydym wedi'u hwynebu gyda'n gilydd, mae ein pobl wedi profi eu bod yn gallu cadw cymunedau lleol yn ddiogel a phlismona digwyddiadau rhyngwladol mawr.

“Ac mae Heddlu De Cymru wir wedi gwneud argraff arnaf. Yn sicr, bydd lle arbennig i Gymru yn fy nghalon wrth i mi symud ymlaen i ddiogelu prifddinas arall a chadw Llundain yn ddiogel.

O 7 Tachwedd 2020, bydd y Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn Brif Gwnstabl Dros Dro, a bydd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jenny Gilmer yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro. Caiff swyddi interim eraill eu cyhoeddi maes o law.

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl: “Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'n Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Alun Michael am ei gefnogaeth ac am ei ymrwymiad i weithio gyda'n gilydd i amddiffyn nodweddion gorau Heddlu De Cymru, yn ogystal ag i hyrwyddo safbwyntiau a syniadau newydd. Ar nodyn personol, rwy’n ddiolchgar i Alun am roi ei hyder ynof a’m penodi i swydd sydd wedi bod yn fraint aruthrol ”.

Hefyd heddiw, cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, ddechrau proses i benodi Prif Gwnstabl newydd cyn gynted â phosibl i olynu Matt Jukes.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Mae Matt Jukes wedi bod yn arweinydd rhagorol i Heddlu De Cymru a hoffwn ddiolch o galon iddo am y datblygiadau sylweddol rydym wedi'u gweld yn ystod ei gyfnod wrth y llyw a'r cyfeiriad cadarnhaol y mae'r heddlu'n symud iddo. Mae Heddlu De Cymru ar flaen y gad mewn cynifer o feysydd gweithgarwch, sy'n glod i Matt ac yn adlewyrchu ei arweinyddiaeth a chryfder y prif swyddogion y mae wedi'u datblygu o'i gwmpas.

“Pan benodais i Matt yn Brif Gwnstabl, gwyddwn ein bod wedi penodi'r person cywir i'n harwain drwy heriau ariannol anodd iawn ac mae'r tîm wedi parhau i ddatblygu ac addasu er mwyn wynebu a chroesawu heriau newydd. Mae wedi arwain yr heddlu ag uniondeb a phroffesiynoldeb o'r radd flaenaf, personoliaeth hynaws ac ymroddiad cadarn i gymunedau De Cymru ac wrth gefnogi'r swyddogion a'r staff sy'n gweithio'n ddiflino i'n cadw'n ddiogel ac yn hyderus. Mae ei benodiad gan Gomisiynydd yr Heddlu Metropolitanaidd yn gymeradwyaeth enfawr i Matt yn bersonol, o gael ei ddewis i ymgymryd â rôl fwy byth sydd â dimensiwn cenedlaethol, ond mae hefyd yn cydnabod safon ein gwasanaeth heddlu lleol, y gall pob un ohonom fod yn hyderus ynglŷn â'i ddyfodol. Diolch yn fawr iawn iddo, a dymuniadau gorau at y dyfodol.

“Rwy'n benderfynol o fynd ati'n gyflym i ddenu ceisiadau a phenodi Prif Gwnstabl newydd, y bydd angen iddo fod yn ddyn neu'n fenyw â'r gallu i adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan Matt a pharhau â'r rhaglen uchelgeisiol rydym yn anelu at ei chyflawni gyda'n gilydd. Gwnaethom gyrraedd y lefel honno o uchelgais, gweledigaeth a pharhad pan ddechreuodd Matt yn y swydd yn dilyn ymddeoliad Prif Gwnstabl rhagorol arall, sef Peter Vaughan, ac rwy'n credu y gallwn wneud hynny eto. Caiff y swydd ei hysbysebu drwy bob dull sydd ar gael a byddaf yn rhoi proses ddethol heriol ar waith unwaith eto ar gyfer y penodiad.

“Bydd y broses o benodi Prif Gwnstabl newydd yn dechrau ar unwaith a bydd penodiad mor bwysig yn gofyn am broses ddethol drwyadl gyda lefel uchel o gyfraniad gan ein partneriaid a gwaith craffu drwy Banel yr Heddlu a Throseddu. Gyda'r arweinydd cywir, rwy'n hyderus y bydd tîm Heddlu De Cymru mewn sefyllfa dda i allu mynd â ni i lefel hyd yn oed yn uwch, gan weithio'n agos iawn gyda phartneriaid a chymunedau ledled De Cymru.”
Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >