Resize Text:

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 22/10/2021

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. Mae'r gwasanaeth, sy'n cael ei hyrwyddo drwy waith Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyda'r gwasanaeth Prawf a phartneriaid eraill, yn nodi problemau, yn gofalu ar ôl llesiant a diogelwch menywod agored i niwed ac yn eu rhoi ar ddechrau'r daith i adferiad.

Mae Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cynnig cymorth ymyrryd yn gynnar a chymorth wedi’i dargedu i droseddwyr benywaidd, ac yn eu cefnogi gyda'r problemau sylfaenol fel camddefnyddio alcohol a sylweddau, problemau iechyd meddwl a chydberthnasau teuluol. Ei nod yw lleihau nifer y menywod yn y system cyfiawnder troseddol gan leihau aildroseddu, a helpu menywod i fyw bywydau mwy diogel ac iach.

Cafodd ei chanmol fel rhan o Wobrau Cymunedol 2021 Cynghrair Howard sy'n cydnabod cynlluniau llwyddiannus sy'n lleihau troseddu ac yn trawsnewid bywydau.

Lansiwyd y gwasanaeth ym mis Hydref 2019 a chaiff ei gomisiynu ar y cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Gwent a De Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru, a'i gyflawni gan Gonsortiwm Future 4 sy'n cynnwys sefydliadau gwirfoddol Cymru Ddiogelach, Include a Llamau gyda G4S yn bartner masnachol iddo.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh. Alun Michael:

"Rydym yn croesawu'r gydnabyddiaeth hon i ddull yr ydym wedi cydweithio arno ers sawl blwyddyn i leihau trosedd, drwy gydnabod yr achosion a mynd i'r afael â nhw gyda'n gilydd. Mae'n dangos gwerth cydweithio, gan brofi y gallwn gyflawni mwy gyda'n gilydd nag y gallwn ar ein pen ein hunain. Mae'n seiliedig ar ofyn i fenyw a gaiff ei thynnu i mewn i'r System Cyfiawnder Troseddol yn y lle cyntaf, pam y mae'r ymddygiad troseddol wedi digwydd, beth yw ei hamgylchiadau a chynnig llwybr bywyd newydd iddi drwy'r rhaglen. Mae'r gymeradwyaeth gan Wobrau Cymunedol Cynghrair Howard yn destament i'r dull yr ydym wedi'i ddilyn gyda'n gilydd yn Ne Cymru a Gwent i wella canlyniadau trwy ymyrryd yn gynnar a chymryd camau prydlon a chadarnhaol, gan gydgysylltu'r ymyriadau angenrheidiol, a hynny er mwyn cefnogi newid hirdymor ac i feithrin gwydnwch."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert:

"Mae Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn sicrhau bod y menywod a'r merched sy'n dod i mewn i'r system cyfiawnder troseddol yn derbyn gofal ac y caiff eu hiechyd a'u llesiant hirdymor eu hystyried ar hyd eu taith cyfiawnder troseddol. Mae'r clod hwn yn gwbl haeddiannol. Mae'r gwasanaeth yn enghraifft wych o gydweithio effeithiol rhwng sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, gan leihau achosion o droseddu er mwyn helpu i gadw ein cymunedau yn ddiogel."

Mae staff cymorth yn gweithio'n agos gyda'r heddlu yn y dalfeydd i sicrhau y caiff menywod gynnig cymorth cyn gynted â phosibl.
Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >