Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymgyrch ar draws Cymru yn mynd i'r afael â masnachu

Last Updated: 12/03/2020

Heddiw, lansiwyd ymgyrch newydd a gynlluniwyd er mwyn mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio yng Nghymru.

Mae elusen Crimestoppers yn gofyn i bobl gadw golwg am weithgareddau amheus, gan gyfleu'r hyn y maent yn ei wybod am gaethwasiaeth fodern.  Mae'r ymgyrch hwn yn amlygu masnachu pobl, cyffuriau ac arfau ar draws arfordir a ffiniau Cymru, yn ogystal â chamfanteisio'n rhywiol ar fenywod sy'n cael eu masnachu.

Bydd yr ymgyrch digidol wyth wythnos, a gefnogir gan bedwar comisiynydd yr heddlu a throseddu Cymru ac asiantaethau partner atal caethwasiaeth, yn annog y cyhoedd i gadw golwg am arwyddion masnachu ar hyd yr arfordir, ynghyd ag unrhyw achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar bobl agored i niwed mewn trefi a dinasoedd.  Mae Crimestoppers yn addo y bydd unrhyw sy'n cysylltu â nhw yn gallu gwneud hynny mewn ffordd ddienw.

Y llynedd, stopiwyd llong bleser oddi ar arfordir Gorllewin Cymru, a oedd yn cario cocên a oedd yn werth £60 miliwn ar y stryd, ac mae'r ymgyrch yn gobeithio atal gangiau rhag defnyddio Cymru er mwyn masnachu pobl a nwyddau anghyfreithlon.

Dywedodd Rheolwr Cymru Crimestoppers, Ella Rabaiotti: 

“O'n harfordiroedd ac i'n trefi a'n cymoedd, rydym yn dymuno mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio.  Mae gangiau troseddol yn masnachu pobl a chyffuriau i Gymru mewn ffordd eofn, ac yn camfanteisio arnynt i gario cyffuriau neu eu gorfodi i buteinio.  Gall eich gwybodaeth ddienw chi helpu i stopio hyn.

“Fel elusen, rydym yn ymdrechu i roi'r cyfle i bawb godi eu llais am droseddu ac rydym yn awyddus iawn i glywed gan bobl sydd â gwybodaeth am fasnachu a chamfanteisio.  Mae'ch gwybodaeth ddienw chi yn hanfodol er mwyn helpu i sicrhau bod pobl yn ddiogel, gan gadw cyffuriau ac arfau oddi ar ein strydoedd.”

Mae pedwar comisiynydd yr heddlu a throseddu Cymru -  Jeff Cuthbert, Arfon Jones, Dafydd Llywelyn ac Alun Michael – yn unedig yn eu safiad yn erbyn caethwasiaeth, ac maent yn cefnogi'r ymgyrch hwn, gan ddatgan ar y cyd:

“Mae rhoi terfyn ar gaethwasiaeth yn flaenoriaeth fawr i ni ar draws Cymru.  Mae gangiau troseddol yn ein gwlad ac ar draws ffiniau yn masnachu pobl, cyffuriau Dosbarth A ac arfau.  Mae'r troseddwyr sy'n ymwneud â masnachu yn fygythiad go iawn i'n cymunedau ac nid yw Cymru wedi'i heithrio o'u gweithgareddau wedi'u targedu.  Rydym yn gwybod bod y cyhoedd yn aml yn meddu ar wybodaeth y byddai'n well ganddynt ei rhannu mewn ffordd ddienw.  Rydym yn annog aelodau'r cyhoedd i gefnogi ymgyrch elusen Crimestoppers, gan gyfleu unrhyw wybodaeth sydd ganddynt, waeth pa mor fach ydyw, er mwyn atal y troseddwyr cyfundrefnol hyn a chadw Cymru yn rhydd rhag caethwasiaeth.

Ychwanegodd Ella Rabaiotti “Cafodd Crimestoppers dros 1,400 darn o wybodaeth am gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl y llynedd, ac mae'n haddewid ni bod pobl yn gallu adrodd gwybodaeth i ni mewn ffordd ddienw yn allweddol wrth helpu pobl i wneud hynny.

“Os byddwch yn gweld rhywun yn ymddwyn mewn ffordd amheus ar hyd ein harfordir neu yn ein porthladdoedd, ewch ati i gyfleu'r wybodaeth i Crimestoppers mewn ffordd hollol ddienw.  Gallai darn bach o wybodaeth fod yn hanfodol – megis disgrifiadau o gerbydau a chychod.  Neu efallai eich bod yn gofidio bod rhywun yn cael eu masnachu er mwyn camfanteisio arnynt yn rhywiol a'u bod yn cael eu gorfodi i buteinio.  Dywedwch yr hyn yr ydych yn ei wybod i Crimestoppers mewn ffordd ddienw trwy ffonio 0800 555 111 neu defnyddiwch y ffurflen ar-lein ddienw trwy droi at Crimestoppers-uk.org.”

I gael gwybod mwy am yr ymgyrch newydd ac er mwyn dysgu sut i adnabod yr arwyddion a chodi eich llais, trowch at ein tudalen ar y we sy'n codi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern.
Latest News

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Read More >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Read More >