res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Bwrdd Strategol y Comisiynydd

Cynhelir cyfarfod ar gyfer Bwrdd Strategol y Comisiynydd bob dau fis calendr, ac mae'n elfen allweddol o'r fframwaith llywodraethu. Mae'n galluogi'r Comisiynydd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Heddlu a Throseddu ac i ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am ddarparu gwasanaeth heddlu effeithlon ac effeithiol yn Ne Cymru.

Swyddogaethau Penodol y Bwrdd:

Monitro cynnydd a pherfformiad drwy eithriad, gan adrodd yn erbyn:

 • Cynllun yr Heddlu a Throseddu
 • Y Gyllideb a'r Rhaglen Gyfalaf
 • Y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn
 • Y Strategaeth Gomisiynu
 • Cynllun Cyfathrebu Strategol
 • Strategaeth Partneriaeth
 • Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu
 • Cofrestrau o Risgiau ac Ansicrwydd Corfforaethol
 • Strategaeth Ystâd
 • Strategaeth TGCh
 • Cynllun Caffael Blynyddol

 

Derbyn diweddariadau a monitro cynnydd yn erbyn Cynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd a Chynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl.

Cael materion y cytunwyd y byddent yn cael eu huwchgyfeirio gan Gyd-fyrddau mewnol eraill a/neu Grŵp Aur y Prif Gwnstabl, gan gynnwys materion yn ymwneud â'r sefyllfa ariannol, argymhellion Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi a phrosiectau/rhaglenni newid perthnasol.

Derbyn y canlyniadau a ddeillir o'r rhaglen craffu thematig a drefnwyd, a gaiff ei chynnal gan y Bwrdd Craffu ac Atebolrwydd, gan gytuno ar gamau gweithredu neu gynnig rhai lle y bo'n briodol gwneud hynny.

Adolygu a chytuno ar unrhyw newidiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu ar y cyd.

Trafod partneriaeth a chydweithio gyda'r sector cyhoeddus ehangach, er budd effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd plismona.

Cael diweddariadau ar faterion neu ddigwyddiadau lleol neu genedlaethol a all gael effaith ar blismona a chymunedau De Cymru.

Gwneud penderfyniadau nad ydynt yn benderfynadwy mewn mannau eraill, yn unol â deddfwriaeth neu'r Cynllun Cydsynio a Dirprwyo.

Gweithredu er budd y cyhoedd, ystyried sut y gall perfformiad a darpariaeth gwasanaeth gael effaith ar y cyhoedd, gan gynnwys dioddefwyr troseddau.

 

Adroddiadau ar brif bwyntiau:

2023

Ionawr 30

Mawrth 28

Mehefin 27

Medi 6

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >