Resize Text:

Switch to:

Related Items

Contractau a Gwariant

Cyllid

COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU DE CYMRU A PHRIF GWNSTABL DE CYMRU

ARCHWILIO CYFRIFON 2018/2019

Rhoddir rhybudd drwy hyn yn unol ag Adrannau 29 a 30 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ac fel y manylir ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2018):

  1. O 11 Mehefin 2019 hyd at 8 Gorffennaf 2019 yn gynwysedig, rhwng 10:00 a 17:00 (Dydd Llun i Ddydd Iau yn unig) a rhwng 10:00 a 16:00 (Dydd Gwener yn unig), gall unrhyw un sydd â diddordeb, drwy wneud cais i’r Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Penybont-ar-Ogwr, arolygu a gwneud copïau o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a chyfrifon Prif Gwnstabl De Cymru am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 ynghyd â phob llyfr, gweithred, contract, bil, taleb a derbynneb sy’n berthnasol iddynt.
  2. Am 09:00 ar 9 Gorffennaf 2019 neu wedi hynny, bydd yr Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, o 24 Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LJ ym Mhencadlys yr Heddlu, Penybont-ar-Ogwr, (ac wedi hynny hyd nes y bydd yr Archwilydd yn ardystio bod yr Archwiliad wedi’i gwblhau), ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol o’r ardal y mae cyfrifon o’r fath yn berthnasol iddo, neu ei gynrychiolydd/ei chynrychiolydd, yn rhoi cyfle iddynt ei holi am y cyfrifon a gall unrhyw etholwr o’r fath neu ei gynrychiolydd/ei chynrychiolydd ddod gerbron yr Archwilydd a chynnig gwrthwynebiadau:
    • ynglŷn ag unrhyw fater y gallai’r Archwilydd weithredu arno yn unol ag Adrannau 17 neu 18 o’r Ddeddf (sef eitem cyfrif anghyfreithlon, methu ag ystyried swm, neu golled neu ddiffyg a achoswyd gan gamymddwyn bwriadol)
    • ynglŷn ag unrhyw fater y gallai’r Archwilydd adrodd arno er lles y cyhoedd o dan Adran 22 o’r Ddeddf.
  3. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad o’r fath oni bai bod yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig yn flaenorol o’r gwrthwynebiad a sail y gwrthwynebiad; a bod copi o rybudd o’r fath yn cael ei anfon at y sawl a enwir isod.

 

PETER CURRAN

Prif Swyddog Cyllid

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu

a Throseddu De Cymru

UMAR HUSSAIN

Prif Swyddog Cyllid

Heddlu De Cymru

Pencadlys yr Heddlu De Cymru

PENYBONT-AR-OGWR

CF31 3SU

 

Cyllideb Swyddfa

Mae cyfanswm costau tīm y Comisiynwyr i'w gweld yn y strategaeth ariannol tymor canolig trwy'r ddolen ganlynol

 

Teitl swydd, cyfrifoldebau a chyflog pob aelod o’r uwch staff (sy’n ennill dros £58,200)


Lwfansau a Chostau

Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 30 Mehefin 2017, ni wnaeth y Comisiynydd hawlio dim costau.


Gwariant ar deithio a llety a wnaed ar ran y Comisiynydd:


Talwyd i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

 

Rhoddion a Lletygarwch

Incwm a Gwariant


Adeiladau, hawliau a rhwymedigaethau


I gael manylion am yr adeiladau a ddefnyddir yn benodol ar gyfer gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gan gynnwys trosolwg o’u defnydd, cliciwch yma

 Grantiau

Latest News

Ffilm addysgol yn mynd i'r afael â thrais a chamfanteisio gan gangiau 'Llinellau…

Bydd Fearless, gwasanaeth ieuenctid elusen 'Crimestoppers', yn lansio ffilm newydd yr wythnos hon er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ffordd y mae gangiau …

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill gwobr genedlaethol am ymwel…

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ennill gwobr Arian genedlaethol am ansawdd ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Cyflwyn…

Read More >

Elusen yn dod ag asiantaethau at ei gilydd er mwyn sicrhau'r cymorth gorau i ddi…

Heddiw, cynhaliwyd Cynhadledd Ffocws Dioddefwyr De Cymru gyntaf gan Cymorth i Ddioddefwyr, rhan o elusen genedlaethol annibynnol Cymorth i Ddioddefwyr…

Read More >