Resize Text:

Switch to:

Cyllid

Cyllideb Swyddfa

Mae cyfanswm costau tīm y Comisiynwyr i'w gweld yn y strategaeth ariannol tymor canolig trwy'r ddolen ganlynol

 

Teitl swydd, cyfrifoldebau a chyflog pob aelod o’r uwch staff (sy’n ennill dros £58,200)

ARCHWILIO CYFRIFON 2019/2020 

20 Gorffennaf 2020

Rhoddir rhybudd drwy hyn yn unol ag Adrannau 29 a 30 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ac fel y manylir ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014):

  1. O 4 Awst 2020 hyd at 31 Awst 2020 yn gynwysedig, rhwng 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (dydd Llun i ddydd Iau yn unig) a rhwng 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (dydd Gwener yn unig), gall unrhyw un sydd â diddordeb, drwy wneud cais i’r Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Heol y Bontfaen, Penybont-ar-Ogwr, arolygu a gwneud copïau o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru a chyfrifon Prif Gwnstabl Gwent am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd â phob llyfr, gweithred, contract, bil, taleb a derbynneb sy’n berthnasol iddynt. Er mwyn ein cynorthwyo i wneud trefniadau priodol oherwydd COVID-19, byddai o gymorth pe gallai unrhyw un sydd â diddordeb ein hysbysu ymlaen llaw eu bod yn bwriadu archwilio’r cyfrifon a dogfennau.
  2. Am 9:00 a.m. ar 1 Medi 2020 neu wedi hynny, bydd yr Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, o 24 Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LJ ym Mhencadlys yr Heddlu De Cymru, Heol y Bontfaen, Penybont-ar-Ogwr, CF31 3SU, (ac wedi hynny hyd nes y bydd yr Archwilydd yn ardystio bod yr Archwiliad wedi’i gwblhau), ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol o’r ardal y mae cyfrifon o’r fath yn berthnasol iddo, neu ei gynrychiolydd/ei chynrychiolydd, yn rhoi cyfle iddynt ei holi am y cyfrifon a gall unrhyw etholwr o’r fath neu ei gynrychiolydd/ei chynrychiolydd ddod gerbron yr Archwilydd a chynnig gwrthwynebiadau:

    i. ynglŷn ag unrhyw fater y gallai’r Archwilydd weithredu arno yn unol ag Adrannau 17 neu 18 o’r Ddeddf (sef eitem cyfrif anghyfreithlon, methu ag ystyried swm, neu golled neu ddiffyg a achoswyd gan gamymddwyn bwriadol)

    ii. ynglŷn ag unrhyw fater y gallai’r Archwilydd adrodd arno er lles y cyhoedd o dan Adran 22 o’r Ddeddf.
  3. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad o’r fath oni bai bod yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig yn flaenorol o’r gwrthwynebiad a sail y gwrthwynebiad; a bod copi o rybudd o’r fath yn cael ei anfon at y sawl a enwir isod.
  4. Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid 19, mae’n bosibl y gall y dyddiadau yn yr hysbysiad hwn newid. Bydd unrhyw newid yn y dyddiadau’n cael ei gyhoeddi ar ein gwefan 

http://www.southwalescommissioner.org.uk/

 

PETER CURRAN             

Prif Swyddog Cyllid

Swyddfa Comisiynydd Heddlu

A Throsedd De Cymru

UMAR HUSSAIN

Prif Swyddog Cyllid

Heddlu De Cymru

 

 

Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bontfaen

Penybont-ar-Ogwr

CF31 3SU

Datganiad Cyfrifon Blynyddol

Hysbysiad Cwblhau Archwiliad


Lwfansau a Chostau

Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 30 Mehefin 2017, ni wnaeth y Comisiynydd hawlio dim costau.


Gwariant ar deithio a llety a wnaed ar ran y Comisiynydd:


Talwyd i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

 

Rhoddion a Lletygarwch

Incwm a Gwariant


Adeiladau, hawliau a rhwymedigaethau


I gael manylion am yr adeiladau a ddefnyddir yn benodol ar gyfer gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gan gynnwys trosolwg o’u defnydd, cliciwch yma

 Grantiau

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >