res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol

Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am flaenoriaethau plismona cenedlaethol fel y mynegwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol drwy glicio'r ddolen isod.

Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol

Mae blaenoriaethau ar waith er mwyn:

  • Lleihau llofruddiaeth a lladdiadau eraill
  • Lleihau achosion o drais difrifol
  • Amharu ar gyflenwi cyffuriau ac ar linellau cyffuriau
  • Lleihau troseddau cymdogaeth
  • Gwella boddhad ymhlith dioddefwyr gyda ffocws penodol ar ddioddefwyr cam-drin domestig
  • Mynd i'r afael â seiberdroseddau

Gellir dod o hyd i grynodeb o berfformiad Heddlu De Cymru yn erbyn Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol yma.   

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >