Resize Text:

Switch to:

Transparency

Panel yr Heddlu a Throsedd

Panel yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am oruchwylio gwaith y Comisiynydd a chraffu ar ei benderfyniadau.

Deg cynghorydd lleol, yn cynrychioli saith cyngor lleol De Cymru, a dau aelod annibynnol yw aelodau’r panel.

Mae cyfrifoldebau’r panel yn cynnwys:

•    Gwneud adroddiadau ac argymhellion ynglŷn â chamau gweithredu ac/neu benderfyniadau’r Comisiynydd;
•    Craffu ar fersiwn ddrafft Cynllun yr Heddlu a Throseddu;
•    Gwysio’r Comisiynydd, a’i staff, i’w holi’n gyhoeddus;
•    Craffu ar gyllideb yr Heddlu a phraesept treth y cyngor ac o bosibl, gyda mwyafrif o ddwy ran o dair, roi feto arnynt;
•    Craffu ar benodi’r Prif Gwnstabl ac o bosibl, gyda mwyafrif o ddwy ran o dair, roi feto ar y penodiad;
•    Cynnal gwrandawiadau cadarnhau ar gyfer staff uwch;
•    Ymdrin â chwynion lefel is yn erbyn y Comisiynydd.

Nid diben y panel yw craffu’n uniongyrchol ar berfformiad Heddlu De Cymru – rôl y Comisiynydd yw honno.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol am weinyddiad Panel yr Heddlu a Throseddu.


Sut y bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn craffu ar waith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Mae gan aelodau’r Panel y pŵer i lunio adroddiadau a gwneud argymhellion ynglŷn â chamau gweithredu a phenderfyniadau’r Comisiynydd.  Mae ganddynt rôl benodol i graffu ar fersiwn ddrafft Cynllun yr Heddlu a Throseddu, ar braesept treth y cyngor, ar benodiad Prif Gwnstabliaid ac ar yr Adroddiad Blynyddol. Mae ganddynt hefyd y pŵer i wysio’r Comisiynydd a’u staff i’w holi’n gyhoeddus.

Cyhoeddir yr holl adroddiadau a’r cofnodion yn gyhoeddus.

Gweithdrefnau

Cylch Gorchwyl

Trefniadau’r Panel

Rheolau Gweithdrefnol

Y newyddion diweddaraf

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ennill grant ar gyfer rhaglen sy'n lleihau achosion o drais domes…

Mae menter sy'n torri tir newydd i fynd i'r afael â chyflawnwyr Trais Domestig a Cham-drin Domestig, dan arweiniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu A…

Gweld mwy >

Dydd y Cofio 2020 Dylech barhau i ddilyn canllawiau cyfredol COVID-19 Llywodrae…

11 Tachwedd yw Dydd y Cofio. Bydd digwyddiadau i nodi'r diwrnod yn wahanol i ddigwyddiadau'r gorffennol o ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus parh…

Gweld mwy >