Resize Text:

Switch to:

Ymateb i'r pandemig (Covid19)

Mae'r Comisiynydd yn gofyn i pawb i dilyn gyngor hylendid, cyfyngwch ar eich symudiadau ac os oes gennych reswm da i adael eich cartref, dilynwch ganllawiau cadw pellter cymdeithasol i’r llythyren.

Dywedodd y Comisiynydd:

“Ar hyn o bryd rydym mewn cyfnod ansicr, na welwyd ei fath gyda bygythiad Coronafeirws yn newid ac yn esblygu’n barhaus, ond mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld y ffordd y mae cymaint o bobl wedi dangos ymrwymiad ac egni anhygoel wrth gydweithio er mwyn mynd i’r afael â lledaeniad y feirws a diogelu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi canmol staff y GIG, yr heddlu, gwasanaethau brys eraill a Llywodraeth Leol am "ddangos ymrwymiad ac egni enfawr" wrth ymateb i bandemig y coronafeirws.  Ac mae wedi croesawu'r "synnwyr cyffredin ac undod a ddangoswyd gan y mwyafrif llethol o'r cyhoedd yn ne Cymru".

Mae'r Comisiynydd yn gofyn cymunedau i peidiwch â diystyru effaith y camau gweithredu hyn, oherwydd mae anwybyddu cyngor yn rhoi bywydau mewn perygl, ac mae’r ffaith bod yr heddlu wedi cael pwerau gorfodi yn dangos pa mor ddifrifol yw hyn a bod yn rhaid i bawb ddilyn y rheolau sydd wedi cael eu gosod.

A fyddech cystal â gwneud popeth y gallwch i ddiogelu eich hunan a’ch anwyliaid drwy wrando ar y cyngor a’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru a’n partneriaid yn yr awdurdodau lleol.

 

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >