Resize Text:

Switch to:

Cefnogi dioddefwyr trais a cham-drin domestig

Mae'n bwysicach nag erioed i oroeswyr trais yn y cartref wybod bod cymorth ar gael

Mae'r Comisiynydd yn sôn am effaith gorfod aros gartref a sut y gall hyn wneud pethau'n waeth o lawer i'r rhai sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig, ond yn bwysicach na dim, mae'n rhoi sicrwydd i gymunedau bod cymorth a chefnogaeth ar gael hyd yn oed yn ystod yr argyfwng presennol.

Gwybodaeth Pwysig

Nid yw trais a chamdriniaeth byth yn dderbyniol a bydd Heddlu De Cymru yn ymateb hyd yn oed yn ystod yr argyfwng presennol.

Os yw'n alwad brys 999, neu am gymorth distaw dial 999, ac yna pwyswch 55 (gweler isod)

Cymorth a chyngor

Mae'r llinell gymorth ' byw heb ofn ' yn parhau i ddarparu gwasanaethau cyfrinachol, dwyieithog, gan ddarparu cyngor, cymorth a gwybodaeth am gael mynediad i loches a gwasanaethau arbenigol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.
 • Rhif Ffon: 0808 80 10 800
 • Gwasanaeth sgwrsio byw: gov.wales/live-fear-free
 • Text: 078600 77 333
 • E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Gellir cael gafael ar wybodaeth a chyngor ar gyfer y rhai sy'n poeni am y cyflawni a'r cam-drin drwy'r wefan parch. 

Mae gwasanaethau lleol yn dal i fod ar gael ar draws ardal De Cymru hefyd.

 • 01446 744755 (24 hours)

 • 01685 379 310

 • 02920 541 551

 • 01685 353999

 • Bridgend - 01656 766139 
 • Neath - 01639 633580 

 • 02920 460566

 • 01443 400791

 • 01639 894864

 • 01792 644683

 • 0800 731 8147

 • 0300 30 30 161

 • 029 20496920

Gwasanaeth cymorth i ddynion sy'n dioddef trais domestig a cham-drin 

 • 0808 801 0321

 

Cynllunio diogelwch

 

Gwyddom fod llawer o bobl sy'n byw gyda'r sawl sydd wedi cyflawni'r cam-drin ar hyn o bryd yn ofni cynnydd mewn trais a chamdriniaeth yn ystod y cyfnod hwn o hunanunigedd.

Mae Cymorth i Fenywod Cymru yn darparu darnau allweddol o gyngor diogelwch i'ch helpu yn ystod y cyfnod hwn -  https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/safety-and-self-care-advice-for-survivors-in-isolation/

Mae'r ap Bright Sky hefyd yn rhoi gwybodaeth am gadw'n ddiogel os ydych chi'n dioddef trais a cham-drin domestig. 

Mae Bright Sky yn ap symudol i'w lawrlwytho am ddim, a lansiwyd mewn partneriaeth â sefydliad Vodafone, gan roi cymorth a gwybodaeth i unrhyw un a all fod mewn perthynas o gam-drin neu sy'n pryderu am rywun y maent yn ei adnabod.

Mae'r ap hefyd wedi'i gynllunio i gael ei ddefnyddio gan ymarferwyr arbenigol ac anarbenigol a chyflogwyr eraill, ac i unrhyw un sy'n chwilio am wybodaeth am faterion yn ymwneud â cham-drin domestig megis diogelwch ar-lein, stelcian ac aflonyddu a chaniatâd rhywiol.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >