Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Diogelu Plant

Ers i ysgolion a lleoliadau addysg gau, mae atgyfeiriadau at wasanaethau cymdeithasol plant wedi gostwng yn sylweddol. Gyda phlant yn aros gartref, mae grŵp cudd o blant yn wynebu risg posibl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso sy'n rhyngweithio llawer llai â'r gwasanaethau statudol.

Mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb – ac mae hyn wedi arwain at faes o bryderon cwbl newydd am blant. Mae'r NSPCC wedi gweld llu o ymholiadau newydd eisoes drwy'r llinell gymorth, sy'n amrywio o bryderon am gam-drin domestig, i rieni sydd angen cymorth ag iechyd meddwl ac ymddygiad eu plant.

Mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae wrth ddiogelu plant sy'n agored i niwed, yn enwedig nawr bod cymaint ohonom yn aros gartref ac yn wynebu risgiau mwy o bosibl.

P'un a ydych yn gymydog neu'n aelod o'r gymuned, mae'n rhaid i ni gyd fod yn fwy gwyliadwrus er lles y plant hyn er mwyn eu cadw'n ddiogel.

Ymhlith arwyddion cyffredin y gallai fod rhywbeth sy'n peri pryder yn digwydd ym mywyd plentyn mae:

  • gweiddi ymosodol neu ailadroddus
  • clywed sŵn taro neu bethau'n cael eu torri
  • plant yn llefain am gyfnodau hir
  • plant ifanc iawn yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain neu sydd allan yn yr awyr agored ar eu pen eu hunain
  • plant sy'n edrych yn frwnt neu ddim yn newid eu dillad
  • plant yn mynd i'w cragen neu'n orbryderus

Gellir cysylltu â llinell gymorth yr NSPCC 24 awr y dydd dros e-bost:

help@nspcc.org.uk

Neu drwy'r ffurflen adrodd ar-lein:

www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/report/

Mae'r llinell gymorth ganlynol ar gael rhwng 8am a 10pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu rhwng 9am a 6pm ar y penwythnosau:

0808 800 5000

Diogelwch Ar-lein

Gyda phlant a phobl ifanc gartref o'r ysgol ac yn treulio mwy o amser ar-lein, mae CEOP (gorchymyn Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein) wedi creu deunyddiau newydd i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19.

Bob pythefnos, caiff pecynnau gweithgareddau yn y cartref newydd eu rhyddhau i blant rhwng 4 ac 14 oed, gyda gweithgareddau syml 15 munud y gallwch chi eu gwneud gyda'ch plentyn i gefnogi eu diogelwch ar-lein.

www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets/

I gael cyngor pellach ar Amddiffyn Plant, ewch i:

https://www.south-wales.police.uk/cy/cyngor/camfanteision-rhywiol-ar-blant/awgrymiadau-ich-helpu-i-gadw-eich-plentyn-yn-ddiogel-rhag-camfanteisio-rhywiol-ar-blant/

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >