Resize Text:

Diogelu Plant

Ers i ysgolion a lleoliadau addysg gau, mae atgyfeiriadau at wasanaethau cymdeithasol plant wedi gostwng yn sylweddol. Gyda phlant yn aros gartref, mae grŵp cudd o blant yn wynebu risg posibl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso sy'n rhyngweithio llawer llai â'r gwasanaethau statudol.

Mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb – ac mae hyn wedi arwain at faes o bryderon cwbl newydd am blant. Mae'r NSPCC wedi gweld llu o ymholiadau newydd eisoes drwy'r llinell gymorth, sy'n amrywio o bryderon am gam-drin domestig, i rieni sydd angen cymorth ag iechyd meddwl ac ymddygiad eu plant.

Mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae wrth ddiogelu plant sy'n agored i niwed, yn enwedig nawr bod cymaint ohonom yn aros gartref ac yn wynebu risgiau mwy o bosibl.

P'un a ydych yn gymydog neu'n aelod o'r gymuned, mae'n rhaid i ni gyd fod yn fwy gwyliadwrus er lles y plant hyn er mwyn eu cadw'n ddiogel.

Ymhlith arwyddion cyffredin y gallai fod rhywbeth sy'n peri pryder yn digwydd ym mywyd plentyn mae:

  • gweiddi ymosodol neu ailadroddus
  • clywed sŵn taro neu bethau'n cael eu torri
  • plant yn llefain am gyfnodau hir
  • plant ifanc iawn yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain neu sydd allan yn yr awyr agored ar eu pen eu hunain
  • plant sy'n edrych yn frwnt neu ddim yn newid eu dillad
  • plant yn mynd i'w cragen neu'n orbryderus

Gellir cysylltu â llinell gymorth yr NSPCC 24 awr y dydd dros e-bost:

help@nspcc.org.uk

Neu drwy'r ffurflen adrodd ar-lein:

www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/report/

Mae'r llinell gymorth ganlynol ar gael rhwng 8am a 10pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu rhwng 9am a 6pm ar y penwythnosau:

0808 800 5000

Diogelwch Ar-lein

Gyda phlant a phobl ifanc gartref o'r ysgol ac yn treulio mwy o amser ar-lein, mae CEOP (gorchymyn Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein) wedi creu deunyddiau newydd i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19.

Bob pythefnos, caiff pecynnau gweithgareddau yn y cartref newydd eu rhyddhau i blant rhwng 4 ac 14 oed, gyda gweithgareddau syml 15 munud y gallwch chi eu gwneud gyda'ch plentyn i gefnogi eu diogelwch ar-lein.

www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets/

I gael cyngor pellach ar Amddiffyn Plant, ewch i:

https://www.south-wales.police.uk/cy/cyngor/camfanteision-rhywiol-ar-blant/awgrymiadau-ich-helpu-i-gadw-eich-plentyn-yn-ddiogel-rhag-camfanteisio-rhywiol-ar-blant/

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >