Resize Text:

Switch to:

Rhesymau dros adael eich cartref

Rydym yn egluro'r hyn a ganiateir yn ystod cyfyngiadau symud y Coronafeirws

Bydd rheoliadau newydd ar iechyd y cyhoedd yn cryfhau pwerau gorfodi er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws.

O ddydd Iau 26 Mawrth 2020, gwnaeth y Llywodraeth reoliadau newydd ym maes iechyd y cyhoedd i gryfhau pwerau gorfodi'r heddlu. Bwriad y pwerau yw sicrhau bod pobl yn aros gartref ac yn osgoi teithio nad yw'n hanfodol.  

Er bod gweithgarwch yr heddlu yn ein cymunedau yn parhau i ganolbwyntio ar ymgysylltu, esbonio ac annog, os nad yw aelodau o'r cyhoedd yn cydymffurfio â Chyngor y Llywodraeth i aros gartref ac osgoi teithio nad yw'n hanfodol, gall swyddogion:

  • Cyfarwyddo nhw i fynd adref, gadael ardal neu wasgaru
  • Sicrhau bod rhieni yn cymryd camau angenrheidiol i atal eu plant rhag torri'r rheolau hyn
  • Cyhoeddi hysbysiad cosb benodedig o £60, a gaiff ei ostwng i £30 os caiff ei dalu o fewn 14 diwrnod.
  • Cyflwyno hysbysiad cosb benodedig o £120 i droseddwyr ail-amser, gan ddyblu ar bob trosedd a ailgaiff ei ailadrodd

Craffu a goruchwylio

Fel rhan o rôl craffu a goruchwylio'r Comisiynydd, mae'r Comisiynydd yn parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â'r prif gwnstabl a'i dîm i drafod diweddariadau gweithredol a sicrhau bod y defnydd o bwerau Heddlu De Cymru yn cael eu defnyddio mewn modd effeithiol a chymesur.


Os oes gennych unrhyw bryderon neu adborth yr hoffech eu codi gyda'r Comisiynydd mewn perthynas â phlismona yn ne Cymru, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

 

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >