Resize Text:

Switch to:

Trefniadau yn fy nhîm

Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan y Llywodraeth mewn ymateb i Covid-19, mae'r Comisiynydd a'i dîm gweithredol wedi gwneud rhai newidiadau dros dro i'r ffordd y mae'r tîm yn gweithredu.

Mae newidiadau dros dro i rai o'n trefniadau a'n harferion gwaith wedi'u rhoi ar waith er mwyn diogelu diogelwch a lles ein staff, y cyhoedd a'n partneriaid. Caiff trefniadau wrth gefn eu hadolygu'n rheolaidd ac yn unol â chyhoeddiadau'r Llywodraeth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein trefniadau gweithio dros dro isod: 

Trefniadau Swyddfa

Mae'r Comisiynydd a'i dîm bellach yn gweithio o gartref, fodd bynnag maent yn parhau i gefnogi cymunedau yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

Byddant hefyd yn cadw mewn cysylltiad agos â'r sefydliadau niferus a ariennir drwy ein grantiau a'r gwasanaethau a gomisiynir gennym ar gyfer dioddefwyr.

 

Gallwch gysylltu â ni o hyd yn ystod oriau swyddfa arferol, sef 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol bod galwadau'n cael eu dargyfeirio at staff sy'n gweithio'n unigol o'u cartrefi ac y gallai hyn arwain at oedi cyn dod yn ôl atoch. Byddem yn ddiolchgar am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Dyma ein manylion cyswllt:

 

Rhif ffôn: 01656 869366

E-bost: comisiynydd@heddlu-de-cymru.pnn.police.uk

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth ac er lles ein staff a'r cyhoedd, nid yw'r Comisiynydd a'i dîm bellach yn gallu ymgymryd â gweithgareddau ymgysylltu megis'r teithiau crwydr cymunedol neu ddigwyddiadau cymunedol.

Mae'r Comisiynydd yn dal i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod cymunedau De Cymru yn cael cyfleoedd i rannu eu hadborth a'u pryderon.  Bydd y Comisiynydd yn parhau i ddefnyddio llwyfannau digidol fel ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddatblygu ystod o ddulliau ymgysylltu sy'n hysbysu ein cymunedau, yn rhyngweithio â hwy ac yn gwrando arnynt.

Ymweliadau dalfa annibynnol

Oherwydd yr hinsawdd bresennol a'r sefyllfa gyfnewidiol gyda'r achosion o coronafeirws, yr ydym wedi penderfynu oedi'r holl ymweliadau â dalfeydd ar yr adeg hon.

 

Mae ein gwirfoddolwyr rhyngddibynnol fel arfer yn ymweld â chelloedd cadw ar draws De Cymru bob wythnos i wirio lles ceiswyr lloches yn y ddalfa ac o dan ba amodau y maent yn cael eu cadw. Oherwydd yr hinsawdd bresennol a'r sefyllfa gyfnewidiol gyda'r achosion o coronafeirws, rydym wedi penderfynu oedi pob ymweliad â'r ddalfa ar hyn o bryd.

 

Ar ôl ystyried yn ofalus a dilyn canllawiau'r Llywodraeth, teimlwn fod iechyd a lles ein hymwelwyr annibynnol yn y ddalfa yn flaenoriaeth. Rydym wedi rhoi cynllun wrth gefn ar waith er mwyn parhau i oruchwylio a monitro'r broses gadw tra bod ymweliadau'n cael eu rhewi yn ystod y pandemig.

 

Rydym wedi cytuno i wneud galwad i'r arolygydd Efydd yn ddirybudd bob wythnos ac i ofyn am y niferoedd sydd yn y ddalfa yn fyw ac rydym yn gwirio system arbenigol yr heddlu ar hap. Yn ystod yr alwad, rydym hefyd yn gofyn am drosolwg o ddiffygion, materion allweddol a heriau yn y ddalfa ac yn parhau i ddilyn canllawiau'r Gymdeithas ymwelwyr annibynnol sy'n ymweld â'r ddalfa ar fesurau a argymhellir.  Byddwn yn darparu crynodeb o'n canfyddiadau bob 4 wythnos.

 

Er mwyn sicrhau bod ein gwirfoddolwyr yn parhau i chwarae rhan ac yn cael rhywfaint o oruchwyliaeth o heriau, rydym hefyd yn gobeithio defnyddio canlyniadau adolygiadau'r cofnod o gaethiwed fel sail i greu rhai prif gyfyng-gyngor neu ddadleuon. Rydym yn gwerthfawrogi'n llwyr nad yw hyn yn rhoi'r un lefel o oruchwyliaeth ag y mae'r cynllun yn ei ddarparu fel arfer, ond rydym yn sicr ein bod i gyd yn gwneud ein gorau glas yn ystod yr amser digyffelyb hwn i sicrhau bod lles ceiswyr lloches yn cael ei gynnal.

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cynllun annibynnol i ymweld â dalfeydd yma

 

 

 

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >