Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Trefniadau yn fy nhîm

Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan y Llywodraeth mewn ymateb i Covid-19, mae'r Comisiynydd a'i dîm gweithredol wedi gwneud rhai newidiadau dros dro i'r ffordd y mae'r tîm yn gweithredu.

Mae newidiadau dros dro i rai o'n trefniadau a'n harferion gwaith wedi'u rhoi ar waith er mwyn diogelu diogelwch a lles ein staff, y cyhoedd a'n partneriaid. Caiff trefniadau wrth gefn eu hadolygu'n rheolaidd ac yn unol â chyhoeddiadau'r Llywodraeth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein trefniadau gweithio dros dro isod: 

Trefniadau Swyddfa

Mae'r Comisiynydd a'i dîm bellach yn gweithio o gartref, fodd bynnag maent yn parhau i gefnogi cymunedau yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

Byddant hefyd yn cadw mewn cysylltiad agos â'r sefydliadau niferus a ariennir drwy ein grantiau a'r gwasanaethau a gomisiynir gennym ar gyfer dioddefwyr.

 

Gallwch gysylltu â ni o hyd yn ystod oriau swyddfa arferol, sef 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol bod galwadau'n cael eu dargyfeirio at staff sy'n gweithio'n unigol o'u cartrefi ac y gallai hyn arwain at oedi cyn dod yn ôl atoch. Byddem yn ddiolchgar am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Dyma ein manylion cyswllt:

 

Rhif ffôn: 01656 869366

E-bost: comisiynydd@heddlu-de-cymru.pnn.police.uk

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth ac er lles ein staff a'r cyhoedd, nid yw'r Comisiynydd a'i dîm bellach yn gallu ymgymryd â gweithgareddau ymgysylltu megis'r teithiau crwydr cymunedol neu ddigwyddiadau cymunedol.

Mae'r Comisiynydd yn dal i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod cymunedau De Cymru yn cael cyfleoedd i rannu eu hadborth a'u pryderon.  Bydd y Comisiynydd yn parhau i ddefnyddio llwyfannau digidol fel ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddatblygu ystod o ddulliau ymgysylltu sy'n hysbysu ein cymunedau, yn rhyngweithio â hwy ac yn gwrando arnynt.

Ymweliadau dalfa annibynnol

Oherwydd yr hinsawdd bresennol a'r sefyllfa gyfnewidiol gyda'r achosion o coronafeirws, yr ydym wedi penderfynu oedi'r holl ymweliadau â dalfeydd ar yr adeg hon.

 

Mae ein gwirfoddolwyr rhyngddibynnol fel arfer yn ymweld â chelloedd cadw ar draws De Cymru bob wythnos i wirio lles ceiswyr lloches yn y ddalfa ac o dan ba amodau y maent yn cael eu cadw. Oherwydd yr hinsawdd bresennol a'r sefyllfa gyfnewidiol gyda'r achosion o coronafeirws, rydym wedi penderfynu oedi pob ymweliad â'r ddalfa ar hyn o bryd.

 

Ar ôl ystyried yn ofalus a dilyn canllawiau'r Llywodraeth, teimlwn fod iechyd a lles ein hymwelwyr annibynnol yn y ddalfa yn flaenoriaeth. Rydym wedi rhoi cynllun wrth gefn ar waith er mwyn parhau i oruchwylio a monitro'r broses gadw tra bod ymweliadau'n cael eu rhewi yn ystod y pandemig.

 

Rydym wedi cytuno i wneud galwad i'r arolygydd Efydd yn ddirybudd bob wythnos ac i ofyn am y niferoedd sydd yn y ddalfa yn fyw ac rydym yn gwirio system arbenigol yr heddlu ar hap. Yn ystod yr alwad, rydym hefyd yn gofyn am drosolwg o ddiffygion, materion allweddol a heriau yn y ddalfa ac yn parhau i ddilyn canllawiau'r Gymdeithas ymwelwyr annibynnol sy'n ymweld â'r ddalfa ar fesurau a argymhellir.  Byddwn yn darparu crynodeb o'n canfyddiadau bob 4 wythnos.

 

Er mwyn sicrhau bod ein gwirfoddolwyr yn parhau i chwarae rhan ac yn cael rhywfaint o oruchwyliaeth o heriau, rydym hefyd yn gobeithio defnyddio canlyniadau adolygiadau'r cofnod o gaethiwed fel sail i greu rhai prif gyfyng-gyngor neu ddadleuon. Rydym yn gwerthfawrogi'n llwyr nad yw hyn yn rhoi'r un lefel o oruchwyliaeth ag y mae'r cynllun yn ei ddarparu fel arfer, ond rydym yn sicr ein bod i gyd yn gwneud ein gorau glas yn ystod yr amser digyffelyb hwn i sicrhau bod lles ceiswyr lloches yn cael ei gynnal.

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cynllun annibynnol i ymweld â dalfeydd yma

 

 

 

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >