Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

 

Yn ystod 2019/20, bu'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ym Mhontypridd, Maesteg a Butetown, yn dilyn mwy o ddigwyddiadau mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cyllyll.

Roedd yr adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod yr'r teithiau crwydr yn cynnwys:

Pryderon ynghylch diffyg gwelededd yr heddlu

    

Dirywiad cyffredinol mewn ymddygiad o amgylch canol trefi
    Defnyddio cyffuriau ac alcohol yn weladwy yn ystod oriau'r dydd

Roedd y rhan fwyaf o'r trigolion a siaradodd â ni yn gadarnhaol am Heddlu De Cymru a dywedasant eu bod yn teimlo bod yr heddlu'n gwneud "gwaith da" wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn teimlo'n "hapus" gyda'r gwasanaeth yr oeddent wedi'i dderbyn.

Yn dilyn pob teithiau, mae'r Comisiynydd yn cyfarfod â'r tîm plismona cymdogaeth lleol i drafod yr adborth a gafwyd gan breswylwyr ac yn codi unrhyw faterion fel y bo'n briodol.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer C…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn penodi dirprwy

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi ailbenodi Emma Wools i fod yn Ddirprwy iddo am y tair blynedd nesaf.

Ailbenodwyd Em…

Gweld mwy >

Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn …

Mae'n bleser gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd gyhoeddi lansiad eu prosiect newydd ar y cyd, ‘Camu i Ch…

Gweld mwy >