Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

 

Yn ystod 2019/20, bu'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ym Mhontypridd, Maesteg a Butetown, yn dilyn mwy o ddigwyddiadau mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cyllyll.

Roedd yr adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod yr'r teithiau crwydr yn cynnwys:

Pryderon ynghylch diffyg gwelededd yr heddlu

    

Dirywiad cyffredinol mewn ymddygiad o amgylch canol trefi
    Defnyddio cyffuriau ac alcohol yn weladwy yn ystod oriau'r dydd

Roedd y rhan fwyaf o'r trigolion a siaradodd â ni yn gadarnhaol am Heddlu De Cymru a dywedasant eu bod yn teimlo bod yr heddlu'n gwneud "gwaith da" wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn teimlo'n "hapus" gyda'r gwasanaeth yr oeddent wedi'i dderbyn.

Yn dilyn pob teithiau, mae'r Comisiynydd yn cyfarfod â'r tîm plismona cymdogaeth lleol i drafod yr adborth a gafwyd gan breswylwyr ac yn codi unrhyw faterion fel y bo'n briodol.

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >