Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Teithiau Cymunedol

Nod teithiau cymunedol yw i'r Comisiynydd gwrdd â thrigolion lleol a thrafod troseddau a phryderon diogelwch cymunedol. Gall y rhain gynnwys problemau gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu bryderon am droseddu yn yr ardal leol.

Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall yr effaith y mae problem wedi'i chael yn y gymuned a sut mae preswylwyr yn teimlo bod yr ymateb gweithredol wedi'i reoli.

Yn fwyaf diweddar, mae'r Comisiynydd wedi cyfarfod â thrigolion a busnesau ym Mhontypridd a Maesteg mewn ymateb i achosion cynyddol o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac wedi siarad ag aelodau'r gymuned yn Butetown yn dilyn nifer o achosion o droseddau cyllyll.

Mae'r adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod y'r teithiau crwydr wedi cynnwys pryderon ynglŷn â diffyg amlygrwydd yr heddlu, dirywiad cyffredinol mewn ymddygiad o amgylch canol trefi a defnydd gweledol o gyffuriau ac alcohol yn ystod golau dydd yn gyffredinol. Roedd y rhan fwyaf o'r trigolion a siaradodd â ni yn gadarnhaol am Heddlu De Cymru a dywedasant eu bod yn teimlo bod yr heddlu'n gwneud "gwaith da" wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn teimlo'n "hapus" gyda'r gwasanaeth yr oeddent wedi'i dderbyn.

Yn dilyn pob teithiau, mae'r Comisiynydd yn cyfarfod â'r tîm plismona cymdogaeth lleol i drafod yr adborth a gafwyd gan breswylwyr ac yn codi unrhyw faterion fel y bo'n briodol.

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >