Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

 

Yn ystod 2019/20, bu'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ym Mhontypridd, Maesteg a Butetown, yn dilyn mwy o ddigwyddiadau mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cyllyll.

Roedd yr adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod yr'r teithiau crwydr yn cynnwys:

Pryderon ynghylch diffyg gwelededd yr heddlu

    

Dirywiad cyffredinol mewn ymddygiad o amgylch canol trefi
    Defnyddio cyffuriau ac alcohol yn weladwy yn ystod oriau'r dydd

Roedd y rhan fwyaf o'r trigolion a siaradodd â ni yn gadarnhaol am Heddlu De Cymru a dywedasant eu bod yn teimlo bod yr heddlu'n gwneud "gwaith da" wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn teimlo'n "hapus" gyda'r gwasanaeth yr oeddent wedi'i dderbyn.

Yn dilyn pob teithiau, mae'r Comisiynydd yn cyfarfod â'r tîm plismona cymdogaeth lleol i drafod yr adborth a gafwyd gan breswylwyr ac yn codi unrhyw faterion fel y bo'n briodol.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >