Resize Text:

Switch to:

Ymgynghori

Praesept yr heddlu yw'r swm yr ydym yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'n taliad treth gyngor ac mae'n rhan hanfodol o blismona.

O ran eich hysbysiad treth gyngor, caiff ei nodi fel taliad ar gyfer ' Comisiynydd yr heddlu a throseddu ', sy'n gyfrifol am bennu'r gyllideb ar gyfer yr heddlu. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am braesept yr heddlu a'ch cyfraniad at blismona lleol yn ein taflen 'Ein Cyfraniad Plismona'. 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

Cyn i'r Comisiynydd benderfynu ar y lefel praesept ar gyfer De Cymru, mae'n ymrwymedig i sicrhau ei fod yn ymgynghori â'r cyhoedd er mwyn deall eu safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad.

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gwahodd y cyhoedd, partneriaid statudol a sefydliadau trydydd sector i roi eu barn ar faterion sy'n ymwneud â phlismona a darparu gwasanaethau. Mae barn y cyhoedd a'i bartneriaid yn bwysig i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wrth iddo lywio ei benderfyniadau.

   

Yn flynyddol, rydym yn lansio ein harolwg praesept yr heddlu, sy'n galluogi trigolion ar draws De Cymru i gael y cyfle i ddweud wrthym:

-faint yn fwy y byddent yn barod i'w dalu tuag at braesept yr heddlu

-eu blaenoriaethau plismona

-eu barn a'u hadborth ar y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru

Mae ein harolwg ar gael ar-lein, drwy gopi papur a hawdd ei ddarllen. Mae'r tîm hefyd yn trefnu nifer o sesiynau wyneb yn wyneb gyda chymunedau er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Mae'r wybodaeth a'r adborth a gasglwyd o ymgynghoriad praesept yr heddlu yn helpu'r Comisiynydd wrth iddo wneud penderfyniadau wrth bennu lefel y praesept ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r Comisiynydd yn cyflwyno ei gynigion praesept i banel yr heddlu a throseddu ac mae canfyddiadau'r ymgynghoriad yn rhan bwysig o'r drafodaeth hon.

Mae ein hymgynghoriadau blaenorol ac adroddiadau cryno ar yr ymateb ar gael isod.

Sylwch fod yr ymgynghoriadau hyn bellach wedi cau. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Ymgynghori                                                      Crynodeb o'r ymateb i'r ymgynghoriad

Prasept yr Heddlu 2020/21

Fersiwn hawdd ei darllen

 
Praesept yr Heddlu 2019/20  Ymateb i'r Ymgynghoriad Cyhoedus

 

Ymgynghoriadau byw

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau byw ar hyn o bryd. Daeth arolwg praesept yr heddlu 2020/21 i ben ar 9 Rhagfyr 2019. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg hwn. 

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >