Resize Text:

Switch to:

Ymgysylltu â phobl ifanc

Mae'r Comisiynydd wedi ymrwymo i roi cyfleoedd i bobl iau roi eu barn i ni am faterion plismona sy'n effeithio nhw a'u cymunedau.

Ddrwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn siarad â myfyrwyr a phobl ifanc am ei rôl a gwaith y tîm. Mae'r cyfleoedd hyn yn galluogi'r Comisiynydd nid yn unig i hyrwyddo ei rôl a'r gwaith a gyflawnir gan y tîm, ond hefyd i annog sgwrs ddwy ffordd gyda phobl ifanc am blismona a'i ddulliau o leihau a mynd i'r afael â throseddu.

Yn ogystal â hyn, mae tîm y Comisiynydd hefyd yn hwyluso ac yn mynychu gweithdai gyda phobl ifanc i siarad â nhw am eu profiadau a'u hadborth o blismona a materion diogelwch cymunedol.

Yn fwyaf diweddar, rydym wedi sefydlu ein # Sgwrs Lleisiau Ifanc

Nod ein fforwm Sgwrs Lleisiau Ifanc yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc sy'n byw yn Ne Cymru, rhwng 11 a 25 oed, ymgysylltu'n rheolaidd â'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru a rhoi adborth am blismona a diogelwch cymunedol.

Rydym yn edrych ymlaen at lansio ein cyfarfod fforwm cyntaf ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

E-bostiwch ni i gofrestru: engagement@south-wales.police.uk 

Mwy o wybodaeth am ein Sgwrs Lleisiau Ifanc isod:

 

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer C…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn penodi dirprwy

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi ailbenodi Emma Wools i fod yn Ddirprwy iddo am y tair blynedd nesaf.

Ailbenodwyd Em…

Gweld mwy >

Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn …

Mae'n bleser gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd gyhoeddi lansiad eu prosiect newydd ar y cyd, ‘Camu i Ch…

Gweld mwy >