Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn cynnal nifer o grwpiau ffocws cymunedol ac ymweliadau, arolygon a digwyddiadau cyhoeddus i sicrhau eich bod yn cael cyfle i rannu eich barn ar faterion yn ymwneud â phlismona lleol. Mae ymgysylltu â'r gymuned yn rhoi darlun cyfoethocach i'r Comisiynydd o bryderon lleol ac yn ei alluogi i ymgymryd yn well â'i ddyletswydd i ddal yr heddlu i gyfrif ar eich rhan.

Mae datblygu cydberthnasau da yn lleol yn arbennig o bwysig, yn enwedig pan fydd y gwaith a wnawn yn cynnwys ac yn effeithio ar ein cymunedau yn uniongyrchol ac ar brydiau yn dibynnu ar gynaliadwyedd gwirfoddoli neu ymgyrchu i gael ei hyrwyddo neu ei arwain gan gymunedau.


Gan fod dyletswydd ar y Comisiynydd Heddlu a throsedd o dan y Ddeddf Diwygio'r heddlu a chyfrifoldeb cymdeithasol i ' gael barn ' y cyhoedd a dioddefwyr troseddau am faterion sy'n ymwneud â phlismona, mae'n bwysig bod cysylltiadau cymunedol yn cael eu cynnal er mwyn galluogi Aelodau'r cyhoedd gael llais.


Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr a grwpiau'r gymuned leol i ddeall a mynd i'r afael â materion lleol a godwyd. Rydym yn cydnabod na all yr adborth hwn ar ei ben ei hun gynrychioli barn pob cymuned ac felly drefnu a mynychu nifer o weithgareddau ymgysylltu wedi'u targedu i sicrhau bod y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn cael cyfle cyfartal i gael eu clywed.

 

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi cymeradwyo'r ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru’. Bwriad yr egwyddorion hyn yw annog gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd dda, a hynny'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr egwyddorion hyn yma

                        

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch ymgysylltu'r Comisiynydd ac am gyfleoedd i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein ‘calendr digwyddiadau sydd i ddod’ isod.

Upcoming events

Latest Tweets

Latest News

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Read More >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Read More >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Read More >