Resize Text:

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Er mwyn i drigolion gael cyfle i siarad yn uniongyrchol â'r Comisiynydd a'i dîm, rydym yn trefnu ac yn mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu i sicrhau bod y Comisiynydd yn weladwy ac yn hygyrch i'r gymuned.

 

  

Mae mynychu digwyddiadau cymunedol yn rhoi cyfleoedd gwych i ni hysbysu cymunedau am rôl a gwaith y Comisiynydd, tra hefyd yn annog trigolion i rannu eu hadborth gyda ni.

Enghreifftiau o ddigwyddiadau a fynychwyd yn ystod 2019 yw:

 

Diwrnodau hwyl i'r teulu yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Defnyddiwyd y digwyddiadau hyn gennym i ddatblygu ein dealltwriaeth o flaenoriaethau plismona a phryderon diogelwch pobl.


Cardiff Multicultural Mela

Roeddem yn falch o noddi a mynychu Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, digwyddiad sy'n arddangos amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddydau, ffasiwn a bwyd yn ogystal â pherfformiadau cymunedol.

999 Penwythnos y Gwasanaethau Brys

Fe ymunon ni â Heddlu De Cymru, gwasanaeth tân ac Achub De Cymru a thimau ambiwlans Cymru ym Mae Caerdydd, i gael penwythnos llawn hwyl o weithgareddau, arddangosiadau ac arddangosfeydd, gan hyrwyddo gwaith y gwasanaethau brys.

Diwrnod i'r teulu Shirenewton 

Rhoddodd diwrnod agored i deuluoedd Drenewydd Gelli-farch gyfle inni siarad â'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr am eu hymddiriedaeth a'u hyder yn yr heddlu a'u profiadau o adrodd am drosedd

Adfest

Roeddem yn falch o gael ein gwahodd i fynychu ' Adfest ' cyntaf pobl Cymru gyfan, sy'n ddigwyddiad blynyddol i bobl ag anableddau dysgu. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ni siarad â phobl ag anableddau dysgu am rôl y Comisiynydd a'r gwaith rydym yn ei wneud i helpu i atal a lleihau troseddu. 

Roedd y sgyrsiau agored a gonest a gawsom gydag unigolion yn y digwyddiadau hyn yn ein galluogi i glywed drosof fy hun y materion yr oedd ein cymunedau yn eu hwynebu a'u barn gyffredinol am blismona lleol. Mae hyn yn arbennig o bwysig er mwyn i ni ddeall pryd mae'r gwaith rydym yn ei wneud yn ceisio taclo ac atal troseddu a diogelu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae'r adborth a gasglwyd o'n holl weithgarwch ymgysylltu hefyd yn helpu i lywio ein gwaith o graffu a goruchwylio Heddlu De Cymru ac yn llywio datblygiad ein gwaith polisi a phrosiect.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >