res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Ymwadiad

Gwybodaeth am y Wefan

Mae'r canlynol yn amlinellu'r telerau ac amodau sy'n caniatáu i wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: www.commissioner.south-wales.police.uk (neu unrhyw URL olynol), ei chynnwys, gwaith dylunio graffig, cyfleusterau chwilio a gwasanaethau ar-lein fod ar gael i chi.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a nodir yma.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru sy'n berchen ar y wefan hon ac sy'n ei gweithredu. Cynhelir y wefan gan Heddlu De Cymru.

Defnyddir y wefan hon i roi gwybod i'r cyhoedd am newidiadau a datblygiadau mewn plismona yn Ne Cymru ac i roi cyfle i'r gymuned a phartneriaid helpu i fynd i'r afael â throseddau. 

Mae'r wefan hon yn datblygu drwy'r amser a chynllunnir datblygiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r wefan hon neu os hoffech roi gwybod am unrhyw wallau neu ddiffygion, defnyddiwch ein ffurflen ymholiad cyffredinol ar-lein.

Ymwadiad

Er y bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir a chyfredol, fe'i darperir ar sail ‘fel ag y mae’ heb warantau o unrhyw fath, ac ni roddir unrhyw warant, penodol nac ymhlyg, o ran ei chywirdeb na’i chyflawnder. Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn gwarantu lefel perfformiad, ansawdd nac addasrwydd at y diben mewn perthynas â'r wefan hon na'r wybodaeth a'r gwasanaethau ynddi.

Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn gwarantu y bydd y wefan a'i chynnwys yn ddi-dor a heb wallau, y caiff unrhyw ddiffygion eu cywiro, neu fod y wefan hon neu'r gwasanaeth sy'n sicrhau ei bod ar gael heb unrhyw feirws neu fyg. Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wall neu wybodaeth a hepgorwyd. Ni fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn atebol am hawliadau na cholledion trydydd parti o unrhyw natur, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golledion neu elw, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n deillio o ddefnydd trydydd parti o’r wefan hon neu ei anallu i ddefnyddio'r wefan hon.

Bwriedir i'r wybodaeth a roddir ar y wefan hon gael ei defnyddio fel canllaw i'r wybodaeth a'r gwasanaethau a ddarperir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru. Nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chyngor proffesiynol arall.

Caiff yr holl ddeunydd ar y wefan hon ei warchod gan hawlfraint. Oni bai y nodir yn benodol fod deunydd penodol ar gael at ddefnydd cyffredinol yna ni ddylid ei gopïo na'i ail-ddefnyddio heb ganiatâd pendant Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru neu ganiatâd deiliaid hawlfraint eraill lle caiff deunydd ei ddefnyddio o dan drwydded.

Yr unig eithriadau yw'r rheini o dan gyfraith hawlfraint, lle gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu dâl ar gyfer:

Ymchwil neu astudiaeth breifat

Beirniadaeth ag adolygiad dilys

Addysg (ar yr amod nad yw'n ymwneud â chopïau lluosog)

Mewn achosion cyfreithiol

Mae hyn yn amodol ar ddeunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Mae'n rhaid i ffynhonnell y deunydd gael ei chyfeirnodi'n briodol.

Dylid cyfeirio ymholiadau mewn perthynas â deunydd hawlfraint Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru at Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy ein ffurflen ar-lein.

 

Dolenni

Nid oes angen gofyn am ganiatâd i gysylltu ag unrhyw dudalen ar y wefan hon. Ni ddylid agor ein tudalennau o fewn fframset nac unrhyw strwythur arall a allai arwain at gynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael ei ystyried yn rhan o wefan arall.

Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan y ceir dolen hyperdestun iddi o’r wefan hon. Darperir y dolenni ‘fel ag y maent’ heb unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran y wybodaeth ynddynt.

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >