Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymwadiad

Gwybodaeth am y Wefan

Mae'r canlynol yn amlinellu'r telerau ac amodau sy'n caniatáu i wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: www.commissioner.south-wales.police.uk (neu unrhyw URL olynol), ei chynnwys, gwaith dylunio graffig, cyfleusterau chwilio a gwasanaethau ar-lein fod ar gael i chi.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a nodir yma.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru sy'n berchen ar y wefan hon ac sy'n ei gweithredu. Cynhelir y wefan gan Heddlu De Cymru.

Defnyddir y wefan hon i roi gwybod i'r cyhoedd am newidiadau a datblygiadau mewn plismona yn Ne Cymru ac i roi cyfle i'r gymuned a phartneriaid helpu i fynd i'r afael â throseddau. 

Mae'r wefan hon yn datblygu drwy'r amser a chynllunnir datblygiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r wefan hon neu os hoffech roi gwybod am unrhyw wallau neu ddiffygion, defnyddiwch ein ffurflen ymholiad cyffredinol ar-lein.

Ymwadiad

Er y bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir a chyfredol, fe'i darperir ar sail ‘fel ag y mae’ heb warantau o unrhyw fath, ac ni roddir unrhyw warant, penodol nac ymhlyg, o ran ei chywirdeb na’i chyflawnder. Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn gwarantu lefel perfformiad, ansawdd nac addasrwydd at y diben mewn perthynas â'r wefan hon na'r wybodaeth a'r gwasanaethau ynddi.

Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn gwarantu y bydd y wefan a'i chynnwys yn ddi-dor a heb wallau, y caiff unrhyw ddiffygion eu cywiro, neu fod y wefan hon neu'r gwasanaeth sy'n sicrhau ei bod ar gael heb unrhyw feirws neu fyg. Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wall neu wybodaeth a hepgorwyd. Ni fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn atebol am hawliadau na cholledion trydydd parti o unrhyw natur, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golledion neu elw, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n deillio o ddefnydd trydydd parti o’r wefan hon neu ei anallu i ddefnyddio'r wefan hon.

Bwriedir i'r wybodaeth a roddir ar y wefan hon gael ei defnyddio fel canllaw i'r wybodaeth a'r gwasanaethau a ddarperir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru. Nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chyngor proffesiynol arall.

Caiff yr holl ddeunydd ar y wefan hon ei warchod gan hawlfraint. Oni bai y nodir yn benodol fod deunydd penodol ar gael at ddefnydd cyffredinol yna ni ddylid ei gopïo na'i ail-ddefnyddio heb ganiatâd pendant Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru neu ganiatâd deiliaid hawlfraint eraill lle caiff deunydd ei ddefnyddio o dan drwydded.

Yr unig eithriadau yw'r rheini o dan gyfraith hawlfraint, lle gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu dâl ar gyfer:

Ymchwil neu astudiaeth breifat

Beirniadaeth ag adolygiad dilys

Addysg (ar yr amod nad yw'n ymwneud â chopïau lluosog)

Mewn achosion cyfreithiol

Mae hyn yn amodol ar ddeunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Mae'n rhaid i ffynhonnell y deunydd gael ei chyfeirnodi'n briodol.

Dylid cyfeirio ymholiadau mewn perthynas â deunydd hawlfraint Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru at Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy ein ffurflen ar-lein.

 

Dolenni

Nid oes angen gofyn am ganiatâd i gysylltu ag unrhyw dudalen ar y wefan hon. Ni ddylid agor ein tudalennau o fewn fframset nac unrhyw strwythur arall a allai arwain at gynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael ei ystyried yn rhan o wefan arall.

Nid yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan y ceir dolen hyperdestun iddi o’r wefan hon. Darperir y dolenni ‘fel ag y maent’ heb unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran y wybodaeth ynddynt.

Latest News

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >